Spåren till västmetrons andra fas installeras i sommar

Banöverbyggnadsentreprenaden på västmetrons nya avsnitt mellan Mattby och Stensvik har inletts. Entreprenaden inkluderar ballast, kabelrännor, sliprar samt installation av tågrälsar och strömskena, varefter testkörningar med metrotåg kan inledas på det nya avsnittet nästa sommar. De första rälsarna har anlänt till Mattby och är klara för installation.

Byggarbetet pågår intensivt på västmetrons avsnitt Mattby–Stensvik under 2020. Tyngdpunkten för arbetet har under våren övergått från stomarbeten till ytor och interiörer, VVS- och elteknik samt installation av automationssystem. Ett flertal entreprenader pågår på samtliga fem metrostationer och banlinjen som involverar ett allt större antal aktörer. På Mossbergets depå har man redan nått testfasen och depån kommer att stå klar i år. Totalt sett framskrider byggarbetet enligt tidsplanen och kostnadskalkylerna i projektplanen.

”Bantunnlarnas överbyggnadsentreprenad inleds med att sprida ut underballast. Bantunnlarna omfattar en sträcka på totalt 17,5 kilometer. Ballasten transporteras till tunneln med lastbilar och ett lass räcker till ett område på cirka fem meter. Under ballastskiktet i båda tunnlarna installeras isoleringsmaterial för att hindra att stomljud når fastigheterna ovanför”, berättar Juha-Matti Pakka, Västmetroprojektets övervakare för bantekniska entreprenader.

Härnäst kommer växlarna att transporteras till tunnlarna, där de testas och justeras ett flertal gånger under entreprenaden. Som en del av en tidigare entreprenad har stödmurselement installerats i västmetrons tunnlar. Deras lock fungerar som utrymningsvägar och inuti dem finns olika typer av tekniska system som ett modernt metrosystem behöver. Stödmurarnas kabelrännor installeras i samband med att ballastskiktet jämnas ut.

Därefter kan sliprarna installeras i tunnlarna. Avsnittet kommer att få totalt 27 400 sliprar som levereras från Parmas fabrik i Forssa. Ovanpå sliprarna installeras rälsar, som levereras från Spanien och svetsas ihop till 120 meter långa avsnitt på Vosslohs fabrik i Kaipiainen. Rälsarna transporteras nattetid via Nordsjöhamnen längs den befintliga metrolinjen till Mattby och vidare till det nya avsnittet. Arbetsspåret som används under arbetet finns redan i Mattby och ska inom kort börja installeras västerut.

Efter rälsinstallationen sprids makadamballast ut på ytan med en specialtillverkad ballastkärra och sprids ut mellan sliprarna.

”Efter att makadamen har jämnats ut stöds banan och svetsas för att forma ett kontinuerligt spår. Svetsningen förutsätter noggrann övervakning och dokumentering av rälstemperaturen för att säkerställa en så mjuk och jämn åkupplevelse som möjligt för de framtida metropassagerarna”, förklarar Pakka.

När spåret är klart fäster man strömskenan i var nionde sliper med en stödbåge. Strömskenan kopplas till elnätet sommaren 2021 och därefter kan provkörningarna inledas.

Målsättningen är att överlåta stationerna och banlinjen samt de tekniska systemen till operatören HST under 2023. Länsimetro Oy fortsätter därefter som ägare och utvecklare av metrosystemet.

 

Bilder på banan mellan Mattby och Stensvik innan överbyggnadsentreprenaden inleddes:

Bantunneln utan ballast, sliprar och rälsar (flickr)

Förbindelsetunneln mellan de två parallella tunnlarna (flickr)

Karta: Västmetrons banlinje Gräsviken–Mattby och Mattby–Stensvik (flickr)

Bilder på överbyggnadsentreprenadens arbetsmoment i första fasens avsnitt Gräsviken–Mattby:

Kägeludden utan räls (flickr album)

Räls installeras i västmetrons första fas (flickr album)

Banan västerut från Gräsviken utan rälsar (flickr album)

Västmetrons stationer vann nordiskt ljuspris

Belysningen på västmetrons stationer vann pris för fjärde gången. Denna gång utsågs belysningen på stationerna till vinnare av Nordisk Lyspris, det vill säga Nordic Lighting Design Awards 2020.

Belysningen på västmetrons stationer har utsetts till den första finländska vinnaren av Nordisk Lyspris, det vill säga Nordic Lighting Design Awards 2020. Belysningshelheten för västmetrons första fas och dess åtta stationer (Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby) designades av VALOA design. Helhetsansvaret för arkitekturen innehades av arkitektbyrån CJN och stationernas arkitektur ritades av Helin & Co, ALA architects och Esa Piironen samt APRT och HKP. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy ansvarade för belysningens elkonstruktion. Elentreprenör var Are. Ljuskonstnärer som deltog projektet var Tommi Grönlund och Petteri Nisunen (Kägeludden) samt Lighting Design Collective Oy och Helin & Co (Drumsö).

Arkitektur, konst och ljus ger metrostationerna en egen identitet

Syftet med Nordic Design Awards 2020 är att framhäva de unika egenskaperna i den nordiska belysningskulturen. Priset ges till framstående ljusprojekt som utnyttjar dagsljus eller artificiell belysning och som på ett exemplariskt sätt kombinerar estetik, arkitektur, teknik, kvalitet och energi. I sin bedömning fäster juryn särskild vikt vid individuella och kreativa lösningar i sin bedömning.

-En viktig aspekt är hur man på västmetrons stationer integrerat ljus och arkitektur i en harmonisk helhet. Varje metrostation har en egen identitet som skapas av samspelet mellan arkitektur, konst och ljus. Belysningens roll är noggrant genomtänkt och resultatet är en diskret men arkitektoniskt framstående lösning som fungerar väl i passagerarnas vardag. Återkommande belysningsmotiv, en tillräcklig ljusnivå som inte bländar och belysningsarmaturernas integrering i omgivningen ger ett högklassigt intryck, berättar belysningsdesigner och CEO Roope Siiroinen från VALOA design.

Enligt juryn har man lyckats utomordentligt med att integrera belysningen i arkitekturen. Stationerna är väldigt olika men samtidigt en del av samma belysningskoncept. Varje station är unik men det finns ändå en känsla av samhörighet mellan dem. Designerna har framgångsrikt utvecklat och utnyttjat många typer av lösningar. Juryn uppskattade även användningen av ljus på vertikala ytor och bakom glas. Det gör att utrymmet känns större och hjälper människor att orientera sig.

”Priset är en stor ära för Finland och för hela teamet som designat belysningen på stationerna i Helsingfors och Esbo. Det betyder otroligt mycket för oss och känns välförtjänt efter många års hårt arbete och samarbete för att bygga upp belysningsdesignen, kommenterar Roope Siiroinen från VALOA design.

Vinnaren av Nordic Lighting Design Awards 2020 offentliggjordes onsdagen 20.5 i en livesändning på Facebook. Priset delades ut för första gången år 2000 och tävlingen ordnas vartannat år. Vinnarna i lokala tävlingar i varje land går vidare till tävlingen. Västmetrons stationer vann förstapris i innebelysningsserien i Vuoden valaistuskohde 2019 tidigare i år och utsågs därmed till Finlands bidrag i den nordiska tävlingen. Läs mer om Nordic Lighting Design Awards 2020.

Förutom Nordisk Lyspris 2020 – Nordic Lighting Design Awards har belysningen på västmetrons stationer även vunnit tre andra priser:

 • LDA Lighting Design Awards 2019: Highly Commended
 • LIT Lighting Design Awards 2019: Winner
 • Vuoden valaistuskohde 2019

Läs mer om västmetrons stationer.

Mer information:

Roope Siiroinen, belysningsdesigner och CEO, Valoa design, tfn 050 0510 904, roope.siiroinen@valoa.com

 

Satu Linkola, kommunikationsdirektör, Länsimetro Oy, tfn 046 877 3392, satu.linkola@lansimetro.fi

Tapiolan metroaseman metrolaituri. Laiturialueen katosta löytyy 108 valaisinkupua, jotka toimivat akustisena vaimentimena. Laiturilla matkustajia tervehtii Emma-patsas.

Hagalund

Aalto yliopisto -metroaseman alakatto on Corten-terästä.

Aalto-universitetet

Keilaniemen metroaseman laituritasolla on Grönlund & Nisunen -taiteilijakaksikon valoputkista koostuva taideteos.

Kägeludden

Den nya östra ingången till Idrottsparkens metrostation öppnad

Den östra ingången till Idrottsparkens metrostation öppnades för passagerarna lördagen 29.2.2020. Planen var ursprungligen att Idrottsparkens station endast skulle ha en huvudingång. Länsimetro Oy vill kontinuerligt förbättra passagerarupplevelsen på sina åtta metrostationer. Utifrån respons från passagerarna har nödutgången till Bågparkens parkeringsgarage nu konverterats till en andra ingång. Detta kommer att underlätta för alla som reser i riktning till och från Bågparken.

Stationens västra ingång är öppen som vanligt. Precis som västmetrons övriga stationsingångar är den nya ingången planerad med tillgänglighet i åtanke. Den nya ingången har markeringen C på HRT:s skyltar.

Byggandet av den nya ingången förutsatte bland annat konstruktionsförändringar som krävdes av myndigheterna samt tekniska förändringar i metrons system. Förändringarna planerades och genomfördes omsorgsfullt för att garantera en fungerande och säker ingång och att systemen fungerar ihop med metrons övriga system. Vid byggandet beaktades även säkerhetskrav som medfördes av att metron var i drift.

Läs mer om Idrottsparkens metrostation

Första miljöredovisningen klar för västmetroprojektet mellan Mattby och Stensvik

Länsimetro Oy har i miljöredovisningen för avsnittet Mattby–Stensvik kartlagt miljökonsekvenserna i samband med tunneldrivningen och bygget av de fem stationerna (Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik) samt Mossbergets depå åren 2014–2019.

Miljökonsekvensbedömningen inkluderar uppföljning av byggarbetets effekter på grundvatten, sättning, ytvattennivå, jordmån, vattenförbrukning och avloppsvattenhantering under byggtiden, biodiversitet samt damm och buller från byggarbetsplatserna.

Brytningsentreprenaderna inleddes 2014 och slutfördes under 2018. Därefter fortsatte projektet med byggentreprenader på stationerna och i bantunneln som kommer att pågå fram till 2023.

Miljöredovisningen utgör en rapport om brytnings- och byggarbetet 2014–2019 beträffande:

 • Råvaruförbrukning: sprängämnen, kemikalier, bränsle och betong
 • Energiförbrukning
 • Koldioxidavtryck
 • Uppkomst och utnyttjande av stenmaterial
 • Uppkomst av avfall och avfallshantering
 • Effekter på grundvatten, marksättning, ytvattennivå och jordmån
 • Vattenförbrukning och avloppsvatten
 • Biodiversitet
 • Damm
 • Buller
 • Intressenter och intressentdialog, feedback, miljökrav

Länsimetro främjar materialeffektivitet

I egenskap av byggherre uppmuntrar Länsimetro Oy sina entreprenörer att eftersträva bästa möjliga materialeffektivitet. Materialeffektivt byggande sparar naturresurser och minskar avfallsmängden, vilket även bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Till exempel genom att utnyttja datamodellering i projekteringsarbetet och planeringen av olika arbetsmoment och materialinköp kan man undvika tilläggsbeställningar och onödig lagring på arbetsplatsen.

Ett sätt att förstå den enorma byggvolymen är antalet bergförstärkningsbultar som behövdes under brytningsfasen. Tunnlarna förstärks vid stationerna med cirka sex meter långa bergförstärkningsbultar. Enligt uppgifter från våra entreprenörer motsvarar bultarna som användes i genomsnitt en sträcka på 100 km per entreprenad. Då en bult är i genomsnitt sex meter lång motsvarar detta ungefär avståndet mellan Helsingfors järnvägsstation och Tavastehus.

Rapporten bedömde även sprängstenstransporternas miljökonsekvenser. Om man räknar ihop transportsträckorna för all sprängsten från både stationer och arbetstunnlar tur och retur får man en sammanlagd transportsträcka på 10 664 900 km. Det motsvarar ungefär 267 varv runt jorden.

 

Byggmaterialen står för 72 % av koldioxidavtrycket

Rapporten visar även att merparten (72 %) av koldioxidutsläppen för projektet Mattby–Stensvik fram till slutet av 2019 skapades av olika typer av material, följt av sprängstens- och avfallstransporter (13 %) och bränsle (9 %). Omkring hälften av koldioxidavtrycket fram till slutet av 2019 uppkom under brytningsarbetet och hälften under byggfasen. De totala koldioxidutsläppen fram till slutet av 2019 uppgick till 90 800 tCO₂.

Grundvatten och flygekorrar

Resultaten fastställer även att projektets byggarbeten inte haft någon märkbar effekt på vattenkvaliteten i grundvattenrören. Uppföljningspunkterna som mäter sättning i byggnader har på många platser legat under mätnoggrannheten. Inga förändringar som avviker från det normala har upptäckts i ytvattennivån i Hannusträsket.

Viktiga habitat för flygekorren har identifierats i närheten av banlinjen i Finno, Kaitans och området Esboviken–Sökö. Dessa områden har beaktats i stationsplaneringen och byggprojektet har inte hotat flygekorrarnas livsmiljö. Metroschakten i området är placerade för att minimera störningarna. Förbindelser mellan trädtopparna, som utgör flygekorrarnas viktigaste sätt att röra sig, har bevarats.

Intressenter spelar en viktig roll

Samarbete med olika intressenter har spelat en viktig roll i projektet. De viktigaste intressenterna ur miljösynpunkt är boende, företag och andra aktörer i närheten av byggområdet, byggföretagen, beslutsfattarna och ägarna, olika myndigheter samt den egna projektpersonalen.

Den som vill lämna synpunkter på Mattby–Stensvik-projektet kan ringa vårt responsnummer eller fylla i en blankett på webbplatsen. Vi behandlar och svarar på alla meddelanden. Responsen som kommit in har lett till ett antal åtgärder, bland annat kontroll av potentiella skador, effektivare städning av byggplatserna samt nya riktlinjer för arbetet efter klagomål om buller.

Miljöredovisningen uppdateras under åren 2020–2023.

Läs miljöredovisningen (på finska, pdf)

Mer information:

Miljöchef Kati Vesikallio, e-post kati.vesikallio(at)lansimetro.fi

Västmetrons stationer vann belysningspris

Belysningen på västmetrons stationer vann pris för tredje gången. Belysningen på den första fasens åtta stationer vann pris för årets belysningsdesign 2019 i Finland och har dessutom tidigare fått två internationella erkännanden – Lighting Design Awards: Highly Commended och LIT Awards: Winner.

Tapiolan asema
Elegant samspel mellan ljus och arkitektur på stationen i Hagalund.

Västmetrons stationer vann förstapris i innebelysningsserien i tävlingen Vuoden valaistuskohde 2019.

Belysningshelheten för västmetrons första fas och dess åtta stationer (Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby) designades av VALOA design. Helhetsansvaret för arkitekturen innehades av arkitektbyrån CJN och stationernas arkitektur ritades av Helin & Co, ALA architects och Esa Piironen samt APRT och HKP. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy ansvarade för belysningens elkonstruktion. Elentreprenör var Are. Ljuskonstnärer som deltog projektet var Tommi Grönlund och Petteri Nissinen (Kägeludden) samt Lighting Design Collective Oy och Helin & Co (Drumsö).

Arkitektur, konst och ljus ger metrostationerna en egen identitet

I tävlingen bedömdes bland annat hur belysningen matchar användningsändamålet och den arkitektoniska helheten. Ett kriterium var hur belysningen ökar trivseln i området och smälter in i den omgivande miljön.

– En viktig aspekt är hur man på västmetrons stationer integrerat ljus och arkitektur i en harmonisk helhet. Varje metrostation har en egen identitet som skapas av samspelet mellan arkitektur, konst och ljus. Belysningens roll är noggrant genomtänkt och resultatet är en diskret men arkitektoniskt framstående lösning som fungerar väl i passagerarnas vardag. Återkommande belysningsmotiv, en tillräcklig ljusnivå som inte bländar och belysningsarmaturernas integrering i omgivningen ger ett högklassigt intryck, berättar belysningsdesigner och CEO Roope Siiroinen från VALOA design.

– De arkitektoniska belysningslösningarna på västmetrons stationer är ett spännande avsteg från hur belysningen brukar se ut på metrostationer. Den eleganta miljön får passagerarna att känna att man förutom funktionella aspekter även tagit hänsyn till deras trivsel i planeringen, konstaterade juryn i sin motivering.

I bedömningen ingick dessutom hur väl belysningen uppfyller moderna belysningstekniska krav, användning av kreativa lösningar samt ekologiska aspekter. Läs mer om Vuoden valaistuskohde 2019 (på finska).

Vinnarna publicerades onsdagen 5.2. på elmässan Sähkö Valo Tele AV 2020 i Jyväskylä. Som vinnare kommer västmetrons belysning även att delta i Nordic Lighting Design Awards. Vuoden valaistuskohde är en tävling som arrangeras vartannat år av Finlands Ljustekniska Sällskap r.f. och har separata kategorier för utomhus- och inomhusbelysing. Tävlingen lyfter fram de bästa projekten som genomförts av finländska belysningsdesigners och fastighetsägare.

Läs mer om västmetrons stationer.

Plattformsgolvet på Björkholmens station renoveras – stationen stängd över sommaren

Plattformsgolvet på Björkholmens metrostation renoveras sommaren 2020 på grund av sprickor som upptäckts i golvets mosaikbetong. Sprickorna påverkar inte stationens användning, men trots det vill Länsimetro åtgärda problemet snarast möjligt. Därför kommer plattformens golvytor att renoveras 1.6–5.8.2020.

Björkholmens station kommer att vara stängd medan arbetet pågår för att få renoveringen gjord så snabbt som möjligt. På så sätt kan störningarna som orsakas begränsas till sommarsäsongen, då passagerarantalet är mindre.

Vi beklagar olägenheten som detta medför för passagerarna. Renoveringen genomförs effektivt och säkert, utan att störa den förbipasserande metrotrafiken och på så kort tid som möjligt. Arbetet utförs i tre skift. Stationens hissar och ingångshall används av byggarbetarna under renoveringen. Metrotågen passerar ständigt byggplatsen på båda sidor medan arbetet pågår. Arbetet har planerats med hänsyn till metrotrafiken.

Björkholmens station hade 2019 i genomsnitt 2 100 passagerare per vardag. I juni 2019 var vardagsgenomsnittet cirka 1 500 passagerare. Under veckosluten var passagerarantalet lägre än genomsnittet både på sommaren och på vintern. Nästa station, Drumsö, hade på årsnivå ett genomsnitt på 12 200 passagerare till vardags, medan antalet i juli var 9 200.

HRT kommer att öka antalet bussturer från Enåsens och Storsvängens områden till Drumsö metrostation medan arbetet pågår. Passagerarna kan även åka med linje 104, som går från Drumsö station längs Drumsövägen till Gäddvik. I Hanaholmen i Esbo kan dessutom bussarna som går längs Västerleden vid rusningstid även användas under sommaren. HRT ger ut mer detaljerad information om alternativa linjer under våren på hsl.fi/koivusaari2020 och informationen kommer senare även att finnas i Reseplaneraren.

Björkholmens station stod klar 2016 och öppnades för trafik i november 2017.

Mer information:

Länsimetro:s responsnummer  (mon–fre klockan 9–15.): 050 377 3700

Helsingforsregionens trafik HRT: trafikarrangemang och passagerarinformation: hsl.fi/koivusaari2020

Västmetron byggs av 38 aktörer – 10 000 anställda

Västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik byggs av totalt 38 olika entreprenörer och leverantörer. Alla entreprenader har konkurrensutsatts och bygget fortskrider enligt tidtabell och budget. För tillfället anställs omkring 1 200 byggarbetare och hittills har cirka 10 000 anställda deltagit i den obligatoriska utbildningen som fokuserar på byggplatssäkerhet.

På grund av arbetets omfattning har bygget av västmetrons andra fas, dvs. fem stationer, en depå och 14 kilometer banlinje delats mellan flera entreprenörer i lämpliga helheter.

”På grund av arbetets omfattning avviker metrobygget avsevärt från andra byggprojekt, där det vanligtvis finns några aktörer inom olika branscher eller en huvudansvarig entreprenör. Vi behöver många aktörer i den här helheten. Alla entreprenörer har nu konkurrensutsatts”, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Sex olika schaktningsentreprenörer i nio entreprenader schaktade ban- och servicetunnlarna, depån och stationerna under 2015–2018. Sex projektledningsentreprenader och 30 sidoentreprenader ansvarar för bygget av stationerna och banan. Sidoentreprenaderna är funktioner och system som spänner sig över hela linjen, såsom huvuddistribution av el, hissar och rulltrappor, rökgasfläktar samt spår och sliprar. Mossbergets depå byggs av ett konsortium. Ställverksentreprenaden som styr tågtrafiken utgör också en skild helhet. Cirka 20 finländska ingenjörsbyråer har deltagit i projektplaneringen.

Konkurrensutsättningen av projektledningsentreprenaderna började på våren 2018 och slutfördes på hösten 2018. Värdet på de sex projektledningsentreprenaderna varierar mellan 43 och 58 miljoner euro. Samtidigt som stations- och banlinjeentreprenaderna konkurrensutsattes inleddes även konkurrensutsättningen av 30 sidoentreprenader. Konkurrensutsättningen av sidoentreprenaderna slutfördes enligt tidtabell fram till sommaren 2019, med undantag för sidoentreprenaden för kameraövervakning, som genomfördes i samarbete med HST. Kameraleverantören valdes i december 2019. Värdet på sidoentreprenaderna uppgår totalt till över 100 miljoner euro.

Dessutom har projektledningsentreprenörerna konkurrensutsatt flera byggnadstekniska underentreprenörer och stationernas hustekniska entreprenörer.

”På det stora hela lyckades konkurrensutsättningen väl. Den valda entreprenadformen fungerade. Vi fick tillräcklig konkurrens och kompetenta aktörer för att genomföra detta krävande projekt”, säger Saksi.

Bygget av stationerna och banlinjen har nu övergått från betongstommar till ytarbeten och hustekniska arbeten samt systeminstallationer. Vid den underjordiska metrodepån i Mossberget förbereds redan driftsättningsfasen. Målsättningen är att överlåta stationerna och banlinjen samt de tekniska systemen till operatören HST under 2023.

Huvudentreprenader:

 • Finno stations byggentreprenad: Konsortiet LM Finnoo (GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy)
 • Kaitans stations byggentreprenad: Konsortiet YIT-ARE
 • Sökö stations byggentreprenad: Konsortiet YIT-ARE
 • Esbovikens stations byggentreprenad: SRV Rakennus Oy
 • Stensviks stations byggentreprenad: Skanska Infra Oy:
 • Banlinjens byggentreprenad: GRK Infra Oy:
 • Byggentreprenaden för Mossbergets depå Konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy)

Alla sidoentreprenörer och aktörer som ansvarar för västmetrons planering finns på västmetrons webbplats.

Byggprojekten fortsätter även på avsnittet Gräsviken–Mattby – två år sedan metron började gå till Esbo

Som ägare till västmetrons första fas fortsätter Länsimetro Oy att utveckla stationerna på avsnittet Gräsviken–Mattby. Den 18 november är det två år sedan västmetron startade. Men byggarbetet fortsätter även på västmetrons första fas, till exempel byggs en ny ingång västerifrån till stationen i Mattby.

Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Avsnittet mellan Gräsviken och Mattby öppnades för trafik i november 2017. Länsimetro Oy ansvarar för infrastrukturen och säkerheten i detta avsnitt och övervakar att nödvändiga service- och underhållsarbeten utförs som planerat. HST ansvarar för service och underhåll samt för metrotrafiken.

”Som en ansvarsfull ägare vill vi kontinuerligt utveckla och förbättra passagerarupplevelsen. Målet är att vårt avsnitt av västmetron ska vara bland de säkraste i världen och att stationerna är attraktiva och ikoniska landmärken i varje område”, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Metron har bidragit till uppkomsten av en ny stadsstruktur runt stationerna i både Helsingfors och Esbo. Efter att metrotrafiken inleddes har ett stort antal andra byggprojekt fortsatt nära stationerna. Till exempel i Hagalund pågår byggarbetet fortfarande aktivt trots att metrotrafiken redan är i gång. Ett tecken på investeringarnas omfattning är bland annat att Lähi-Tapiola satsat cirka 0,5 miljarder euro på byggnationer nära Hagalunds station. Investeringen i västmetrons första fas uppgår till cirka 1,2 miljarder euro. Andra exempel är campusområdet vid Aalto-universitets station som aldrig skulle ha blivit verklighet utan metrobeslutet samt utbyggnaden av ett köpcenter och Esbo stads servicetorg i anslutning till stationen i Mattby. Kägelvikens område utvecklas i snabb takt runt metron och den kommande Spårjokern. På Helsingforssidan utvecklas även en ny stadsdel i närheten av Björkholmens metrostation.

Den södra ingången till Hagalunds station öppnades våren 2019 och den västra ingången i Mattby kommer att öppnas i slutet av 2020. Ingången ligger i Tunnparkens område väster om shoppingcentret Iso Omena.

Dessutom ska Länsimetro Oy även öppna en ny ingång till Idrottsparkens station efter önskemål från passagerarna. En ingång som ursprungligen var planerad enbart för räddningsverket ska nu öppnas för passagerarna efter att de förändringar som krävs av myndigheterna genomförts under vintern.

I Mattby installerades skjutdörrar vid bussterminalen våren 2019 för att öka trivseln i köpcentret.

Byggandet av den andra fasen mellan Mattby och Stensvik fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit. Länsimetro Oy satsar även på arkitektur och visuell profil för andra fasens stationer. Varje station kommer att få ett konstverk som framhäver stationens visuella utformning.

Mer information:
Länsimetro Oy, vd Ville Saksi, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Finnoo asemalaituri, alustava havainne

Länsimetron tuleva Finnoon asema, jonka asemalaiturilla taiteilija Leena Nion teos ”Haavekuvia.” Teos käy vuoropuhelua vastakkaisen seinän aaltoilevien pinnanmuotojen kanssa.ksityiskohdat ovat merenrannan luonnosta ja sen halutaan kestävän useita katselukertoja. Metromatkustajalle teos luo kimmokkeen vapaaseen assosiaatioon tai haaveiluun

Stensviks station integreras i den allt tätare staden – bygget framskrider enligt planerna

Byggandet av västmetrostationen i Stensvik framskrider helt enligt tidsschemat och kostnadskalkylen. Till omfattningen motsvarar byggarean ett medelstort köpcentrum. Totalt gjuts omkring 10 000 kubikmeter betong i projektet.

Utöver monteringen av betongelement och gjutningen av betong på platsen pågår just nu arbetet med stammarna för värme, vatten och kyla, installationen av brandposter, sprinkler och släckvatten, installationen av brandspjäll och stammar för ventilationen, montering av kabelhyllor och armaturer samt kabeldragning. Även installationen av de massiva rökgasfläktarna har kommit igång.

Byggandet av Stensviks station påbörjades i juni 2018. Entreprenaden omfattar Stensviks metrostation, en servicetunnel och ingångar från Stensviksvägen och Stenvikstorget.

”Målet är att konstruktionerna ovan jord ska vara täta före årsskiftet så att arbetet kan fortgå under vintern oavsett väderleken. Vi har ett nära samarbete med Esbo stad för att bebygga området. Staden växer och utvecklas i närheten av metron”, säger Janne Nordström, byggchef för Stensviks station inom västmetroprojektet.

Skanska är projektledningsentreprenör för Stensviks station. För närvarande medverkar cirka 140 anställda i projektet. De anställda kommer inte bara från Finland utan från 12 olika länder, bland annat Estland, Spanien, Ryssland, Lettland, Litauen och Kosovo. Omkring hälften av de anställda är finländare.

”Logistiskt sett är metrostationer krävande objekt, då lejonparten av byggandet sker under jord. Vi använder oss av byggnadsinformationsmodellering och prefabricerade konstruktionsdelar utöver de konstruktioner som gjuts på platsen. Det snabbar upp tidsschemat”, berättar arbetsledare Petri Mälkiä från Skanska Infra Oy.

I och med att metron byggs ut inleds även annat byggarbete i området. Vid Stensviksvägens ingång, den västligaste, byggs Stensviks metrocentrum där den nya servicen i området förläggs. När trafiken inleds kommer Stensviksvägens ingång ändå inte att vara tillgänglig på grund av det övriga byggandet i området. Ingången tas i bruk när Stensviks metrocentrum i sinom tid slår upp dörrarna med all sin service. Ett liknande arrangemang har också tillgripits vid stationerna i Hagalund och Mattby i den första byggfasen. I Hagalund togs den södra ingången i bruk på våren 2019 och i Mattby bygger Länsimetro Oy just nu en västlig ingång, som tas i bruk under 2020 då hotellet vid Tunnparken och det övriga byggandet står klart.

Stensviks station förses med skulpturen ”Kulkijat” (Löparna) av konstnären Kalle Mustonen. Den blir ett ikoniskt landmärke för stationen. Verket består av två figurer i trä, två och tre meter höga, och blir en kontrast till det vita på Stensviks station och i området. Senare utlyses en namntävling för figurerna.

För närvarande har Stensvik cirka 8 000 invånare. Antalet invånare förväntas öka till cirka 25 000 fram till 2050. Stensviks station står klar 2022.

På avsnittet från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer, och därtill tillkommer en blivande underjordisk metrodepå i Mossberget.

Mer information:

Västmetroprojektet, byggchef Janne Nordström, tfn 046 877 3872

janne.nordstrom(at)lansimetro.fi

Skanska Infra Oy, arbetsledare Petri Mälkiä, tfn 050 370 47 28 petri.malkia(at)skanska.fi

Länsimetro Oy, kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 8773392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

 

 

 

Västmetrons andra fas framskrider enligt tidsschemat och kostnadskalkylen

Byggandet av västmetrons andra fas från Mattby till Stensvik framskrider som planerat. I mars 2018 justerade Esbo stad den andra fasens projektplan från 2012. Den justerade kostnadskalkylen för projektet är 1 159 miljoner euro. Målet är att avsnittet på sju kilometer med fem stationer och en depå ska överlåtas till HST, operatören för metrotrafiken, under 2023.

Just nu pågår sex byggentreprenader: fem stationsentreprenader och en byggentreprenad för hela bansträckan. Hustekniska arbeten pågår redan vid Mossbergets depå, som blir klar 2020. Byggentreprenaderna håller på att övergå från betongarbeten och elementinstallationer till hustekniska arbeten och systeminstallationer.

Byggentreprenaderna genomförs i form av så kallade projektledningsentreprenader, där omfattningen motsvarar ett medelstort köpcentrum. Därtill har projektledningsentreprenaderna 26 underlydande sidoentreprenader med en omfattning som varierar mellan 1 och drygt 10 miljoner euro.

Den integrerade projektorganisation som låter bygga västmetron flyttade på våren 2017 in i gemensamma lokaler i Olars i Esbo. Under ett och samma tak samlades projektets viktigaste aktörer och en förstärkt organisation: myndighetsparter, planering, byggande, ekonomi, kvalitetsledning och riskhantering samt företrädare för metrooperatören HST, räddningsverket och Esbo stad.

När projektorganisationen för den andra fasen samlades gav man under vd Ville Saksis ledning noggrant akt på de erfarenheter som man fått under den första fasen.

– Västmetron är även med europeiska mått ett verkligt stort projekt, som förenar byggande av infrastruktur, husbyggnad och kompetens inom husteknik och automation. Vi har som mål att bygga ett metrosystem enligt projektplanen, som utan tvivel borgar för ett av världens säkraste system. För oss är det av yttersta vikt att berätta öppet om hur arbetet framskrider, konstaterar Länsimetro Oy:s vd Ville Saksi.

Avsnittet får fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I Mossberget byggs en underjordisk metrodepå för operatören HST.

Mer information:

Länsimetro Oy, vd Ville Saksi, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Savunpoistopuhallin