Länsimetro informerar: Västmetrons andra skede byggs med förstärkt organisation och förnyade verksamhetssätt – anbudstävlingen för byggnadsentreprenaden är i gång

Byggandet av västmetrons andra skede från Mattby till Stensvik håller på att övergå från schaktningsskedet till byggskedet.  Esbo stad granskade i mars 2018 sin projektplan för det andra skedet från 2012. Den preciserade kostnadsberäkningen för projektet uppgår till 1 159 miljoner euro. Västmetroprojektets andra skede byggs med förstärkt beställarorganisation och förnyade verksamhetssätt. Målet är att det sju kilometer långa avsnittet, det fem stationerna och depån överlåts till operatören HST under 2023.

Byggentreprenaderna är sex: fem stationsentreprenader och en byggentreprenad som omfattar hela banlinjen. Vid Mossbergets depå har man övergått från schaktning till byggande.  Byggentreprenadernas storleksklass varierar mellan 40 och 60 miljoner euro. Utöver projektledningsentreprenader konkurrensutsätts 26 sidoentreprenader, vars storlek varierar från en miljon till drygt 10 miljoner euro.

Byggorganisationen flyttade våren 2017 till gemensamma lokaler i Olars i Esbo. Under samma tak finns samlat projektets huvudaktörer och en förstärkt organisation: myndigheter, planering, byggande, ekonomi, kvalitets- och riskhantering samt företrädare för operatören HST, räddningsverket och Esbo stad.

I sammanställningen av projektorganisationen för det andra skedet har man under ledning av verkställande direktör Ville Saksi tagit hänsyn till erfarenheterna från det första skedet.

– Även i europeisk jämförelse är västmetron ett verkligt stort projekt, som kombinerar infrastrukturbyggande, husbygge, byggtekniskt kunnande och automation. Under det senaste året har vi ändrat verksamhetsmodellen till big room-arbete. Modellen går ut på att arbetarna verkar i samma lokal och arbetet är organiserat så att informationen löper i realtid och besluten fattas snabbt. Vi har också stärkt vår ägarorganisation, dvs. Länsimetro Oy, bl.a. ekonomiförvaltningen, inom områdena för kvalitets- och riskhantering, säger Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Den bästa formen av entreprenad för utförandet har gemensamt utretts i interaktionsdiskussioner med flera entreprenörer. Byggnadsentreprenaderna kommer att utföras som projektledningsentreprenader där beställaren och utföraren verkar i nära samarbete. Denna form av entreprenad är särskilt lämplig för stora och komplexa projekt, som i synnerhet metrostationerna är. Målet är att alla projektledningsentreprenader har konkurrensutsatts senast i oktober 2018 och byggnadsprojekten i varje objekt har påbörjats under detta år.

På avsnittet byggs fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I Mossberget byggs en underjordisk metrodepå för metrooperatören HST:s behov.

Ytterligare information:
Länsimetro, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Länsimetros uppgift är att bygga metron från Gräsviken till Stensvik. På västmetrons avsnitt Mattby–Stensvik byggs en 7 km lång banlinje och 5 nya stationer: En underjordisk metrodepå kommer att byggas i Mossberget. År 2017 färdigställdes en banlinje på 14 kilometer från Gräsviken till Mattby och åtta nya stationer.  Metron kommer att löpa hela sträckan under jorden i två parallella tunnlar. www.lansimetro.fi, @metrorakentuu