Den säkraste metrobyggarbetsplatsen – en tävling

Vi fäster stor uppmärksamhet vid säkerheten redan under byggfasen och Länsimetro Oy vill utmana entreprenörerna till att bygga säkert genom en tävling. För att ta fram goda säkerhetsrutiner och utveckla säkerheten på arbetsplatsen har vi utlyst tävlingen Den säkraste metrobyggarbetsplatsen, som ska sporra entreprenörerna till säkerhet i byggarbetet. Den säkraste metrobyggarbetsplatsen utses halvårsvis utifrån arbetet under januari–juni och juli–december.

Alla entreprenader inom västmetroprojektet som pågår hela tävlingstiden deltar automatiskt i tävlingen.

Målet är noll olyckor

Tävlingen ska sporra arbetsplatserna till att arbeta förebyggande och kontinuerligt förbättra säkerheten. Tävlingskriterierna följer de mål som har satts upp för säkerheten på arbetsplatserna inom västmetroprojektet. Tävlingen tar fasta på 6 olika delområden; MVR/TR-mätningar, observationer som lett till åtgärder för säkerheten, tillbud, olyckshändelser med beaktande av personskador, miljöskador och egendomsskador.

Tävlingsperiodens fokus ligger på det förebyggande arbetet. Observationer som lett till åtgärder för säkerheten spelar stor roll i tävlingen, vilket ska sporra entreprenörerna till att fästa uppmärksamhet vid säkerheten i förväg och vidta korrigerande åtgärder för att undvika olyckor. Varje vecka utför entreprenörerna MVR/TR-mätningar som gör observationer av arbetsplatsens situation och säkerhetsnivå just då. Veckoinspektionerna tar fram eventuella säkerhetsbrister på arbetsplatsen, men ger samtidigt erkänsla för saker som är i sin ordning.

Den arbetsplats som vinner tävlingen för ett halvår får västmetroprojektets vandringspris för Den säkraste metrobyggarbetsplatsen.

MVR-mätning är en metod som utgår från observationer för att bestämma säkerhetsnivån vid anläggningsverksamhet. MVR-mätningen tar hänsyn till både säkerhetsaspekter som är i sin ordning och sådana som bör förbättras. TR-mätning är för sin del en mätmetod för säkerheten på arbetsplatser för husbyggen. MVR-mätningar fäster uppmärksamheten på rätt aspekter och motiverar till att förbättra arbetsrutinerna med hjälp av positiv respons.