Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 22.1.2020

Verkställande direktören presenterade en läges- och årsrapport över avsnittet Gräsviken–Mattby ur Länsimetro Oy:s perspektiv som ägare. Väsentliga händelser under året var bland annat ett samarbetsavtal mellan Länsimetro Oy och HST som undertecknades i enlighet med den uppdaterade ekonomiska modellen den 27 november 2019. Under året utvecklades och infördes även ett nytt datahanteringssystem och arbetet med en uppdatering av den elektroniska servicehandboken inleddes. Den södra ingången i Hagalund slutfördes och öppnades för passagerarna i april 2019, det gemensamma skyddsrummet i Mattby stations servicetunnel slutfördes och godkändes för användning vid årsskiftet 2019–2020, väggkonstruktionerna som styr luftflöden i den östra rulltrappshallen i Mattby station slutfördes våren 2019, stomarbetet vid Mattby stations västra ingång slutfördes hösten 2019 och inredningsarbetet inleddes (förväntas bli klart under 2020). Ombyggnaden av Idrottsparkens östra trappförbindelse (nödutgång konverteras till ingång) förväntas bli klar i februari 2020.

Ägarorganisationens riskrapport för det fjärde kvartalet och ett årssammandrag presenterades för styrelsen.

Verkställande direktören presenterade en uppföljning av HST:s förvaltnings- och underhållsarbeten på avsnittet mellan Gräsviken och Mattby. Västmetrons infrastruktur har fortsättningsvis inte gett upphov till en enda trafikstörning. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

En årsrapport för 2019 samt de viktigaste fokusområdena 2020 för bygget av avsnittet Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen. Viktiga händelsen under 2019: Stationernas och banlinjens stombyggnation har fortskridit enligt tidsschemat, el- och VVS-arbetena på stationerna och banlinjen inleddes på samtliga byggplatser, sidoentreprenaderna inleddes, upphandlingarna slutfördes, personalstyrkan på byggplatserna överskred 1 000 arbetare (nu 1 174) och byggarbetet på Mossbergets depå närmar sig sitt slut. På det hela taget fortskrider byggarbetet på avsnittet Mattby–Stensvik enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen. Läs mer om byggarbetets tidsplan och etapper.

Fokusområden för byggarbetet under 2020 är tekniska system, bantekniska entreprenader, slutförande och driftsättning av Mossbergets depå samt ett ökat personalantal på byggplatserna, vilket för oss som ansvarsfull byggherre innebär ett stärkt fokus på säkerheten. Under året kommer Länsimetro Oy att slutföra driftsättningsplanerna och satsa ytterligare på kvaliteten i den interna kommunikationen och informationsspridningen.

En riskhanteringsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen.

Personalundersökningen som utfördes inom Länsimetro Oy:s förvaltnings- och ägarorganisation presenterades för styrelsen. Undersökningen gjordes för att utreda personalens arbetshälsa och motivation, befattningsbeskrivningarnas och uppgifternas tydlighet samt synpunkter kring hur organisationen och ledningsrutinerna fungerar.

Nästa styrelsemöte hålls 27.2.2020.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392