Graniittirakennus Kallio vann byggentreprenaden för västmetrons banlinje mellan Mattby och Stensvik

Den första byggentreprenören har valts för västmetrons andra skede. Graniittirakennus Kallio Oy vann anbudstävlingen för banlinjens byggentreprenad. Entreprenadens värde uppgår till 58,5 miljoner euro.

I den här byggentreprenaden ingår att bygga en banlinje på 17,5 kilometer, 7 schakt och 32 förbindelsetunnlar Schakten är öppningar för ventilation, rökevakuering och tryckutjämning som har schaktats med cirka 600 meters mellanrum från banlinjen upp till markytan. Dessutom fungerar schakten som nödutgångar. I entreprenaden ingår även att bygga förbindelsetunnlarnas konstruktioner inklusive brandslussar. Syftet med förbindelsetunnlarna är att förena två parallella tunnlar med varandra och säkerställa metrons säkerhet under exceptionella omständigheter. Det finns förbindelsetunnlar med cirka 150–170 meters mellanrum längs banlinjen.

Dessutom ingår i byggentreprenaden att i utrymningsgångarna installera totalt 2 800 element i båda tunnlarna. Utgångselementets lockmodul fungerar även som en trygg och säker nödutgång från metron. In i elementen installeras bland annat 216 km kabelskyddsrör, närapå 17 km täckdikesrör och 16 km dagvattenrör.

Banlinjen går från Mattby västerut till Stensvik och logistiskt sett utgör byggarbetet en stor utmaning.

”Till koncernen GRK kärnkompetens hör att genomföra krävande infrastrukturprojekt, storskalig projektledning och mångsidig kompetens inom spårvägsbygge. Projektet är ytterst intressant och betydelsefullt eftersom entreprenaden ger oss en möjlighet att på bred front använda oss av det vi är bäst på. Ett framgångsrikt genomförande kräver förutom tekniska kunskaper och samordningsförmåga även utmärkta färdigheter när det gäller samarbete och samspel. Allt detta är särskilt viktigt i en projektledningsentreprenad som det är fråga om i det här fallet”, säger GRK:s verkställande direktör Teemu Lantto.

Upphandlingsannonser har publicerats för byggentreprenaderna när det gäller fem stationer, och entreprenörerna väljs ut mot hösten. Bland annat räls och sliprar samt de system som knyter an till metrons säkerhet och drift konkurrensutsätts separat. Inom ramen för projektet konkurrensutsätts totalt 24 sidoentreprenader.  Mossbergets underjordiska depå har redan framskridit till byggskedet.

”Vikten av samarbete mellan olika aktörer betonas i ett stort projekt. Den här gången är varje byggentreprenad till sin omfattning lika stort som att bygga ett köpcenter eller en fabriksanläggning. Vi bygger samtidigt fem stationer, bansträckan och depån. Förmågan att samarbeta med olika aktörer är ytterst viktig i det skedet när entreprenaden når banlinjens sträckning från Mattby till Stensvik”, säger Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Esbo stad granskade i mars 2018 sin projektplan för metrons andra skede från år 2012. Den justerade kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 1 159 miljoner euro. Målet är att bansträckan på sju kilometer, liksom fem stationer och en depå överlåts till operatören HST under år 2023.

Mer information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn  040 823 2086

Graniittirakennus Kallio Oy, verkställande direktör Teemu Lantto, tfn 040 772 7271