Byggarbetet inleds för banlinjen på sträckan Mattby–Stensvik

I västmetrons andra skede inleds banlinjens byggarbeten i juni 2018. Schaktningen av banlinjen slutfördes i början av året. Graniittirakennus Kallio Oy utförde schaktningsentreprenaden.

Byggentreprenaden inleds med att byggarbetsplatsen ställs i ordning vid Sälvägens schakt (Sälvägen 6, 02260 Esbo). Bantunnelns konstruktioner byggs samtidigt på tre olika sträckningar mellan Mattby–Kaitans, Kaitans–Esboviken och Esboviken–Stensvik.

Banbygget inleds med tunnelns konstruktionslager och betongkonstruktioner. I tunneln byggs senare bland annat element för stödmurar och olika kabeldragningar, dessutom utförs el- och VVS-arbeten. I slutskedet består byggarbetena av att föra sliprar och makadam till tunneln samt placera räls på plats. I ytkonstruktionsentreprenaden, som är underställd banlinjens huvudentreprenad, ingår att transportera makadam liksom lägga ut sliprar och fästa räls.

Inom ramen för entreprenaden byggs förutom banlinjens sträcka på sju kilometer mellan Mattby och Stensvik även sju schaktkonstruktioner och 32 förbindelsetunnlar med brandslussar.

Medan byggarbetet pågår ökar byggplatstrafiken kring infarterna till schakt och arbetstunnlar. I övrigt ger byggarbetena inte upphov till betydande förändringar i närmiljön.

Medan byggarbetet pågår kan tysta arbeten utföras dygnet runt, men ljudliga arbeten kan utföras såsom fastställts i bullertillståndet från Esbo stads miljöcentral:

  • vardagar från måndag till fredag kl. 7–18
  • vardagar kl. 18–22 och helgfria lördagar kl. 9–18 (högst tio lördagar) när arbetets bullernivå uppgår till högst 35 dB i omgivningens bostadsutrymmen.

Åren 2019–2021 pågår byggskedet för västmetrons sträcka mellan Mattby och Stensvik. I hela byggprojektet ingår att bygga fem stationer, bansträckan och Mossbergets depå, liksom att installera olika slag av system. Under åren 2022–2023 utförs driftskompatibilitetstester och myndighetsinspektioner, och byggentreprenörerna överlämnar entreprenaderna till byggherren. År 2023 överlämnas banlinjen och stationerna till operatören, det vill säga HST för att inleda arbetet med att få ingång passagerartrafiken.

Byggplatsområden

Se mer om tunnelbygget

Mer information:

Västmetrons responsnummer (mån–fre kl. 9–15): 050 377 3700