Byggfasen för metrostationerna och banan inleds – byggandet av metron kräver specialkunskap inom olika branscher

Schaktningsskedet för andra fasen av Västmetron, d.v.s. Mattby-Stensvik-sträckan, är till största delen klar och övergången från schaktning till byggande är på gång. Under det här året konkurrensutsätts entreprenörerna för alla stationer. Projektledningsentreprenörerna för stationerna i Sökö och Stensvik har redan valts. Sökö station kommer att byggas av konsortiet YIT Rakennus Oy och Are Oy och Stensvik station av Skanska Infra Oy. Graniittirakennus Kallio Oy har valts som entreprenör för bansträckan Mattby-Stensvik. Upphandlingsannonserna för tre andra stationer har publicerats och fram till oktober ska entreprenörerna för alla stationer vara valda. På Mossbergets depå har byggandet redan nått taklagshöjd. I projektet konkurrensutsätts totalt 24 sidoentreprenader utöver byggandet av stationerna.

Västmetron omfattar 52 olika tekniska system. Byggandet kräver mycket specialkunskap inom flera olika branscher. Fotomontaget på webbplatsen beskriver hur tunneln byggs och i vilken ordning metrostationens system byggs upp på stationen.

Så här byggs en metrostation 

Så här byggs en metrotunnel

Byggarbetet pågår till 2022, varefter idrifttagningsskedet tar vid. Målet är att bansträckan på sju kilometer, liksom fem stationer och en depå, överlåts till operatören HST under år 2023. Det har reserverats tillräckligt med tid för idrifttagningen, d.v.s.  mottagandet av entreprenaderna, stationernas samanvändningsprov och testningar samt för myndighetsinspektioner enligt erfarenheterna från första fasen. Byggandet avslutas när stationerna och banan överlåts till operatören HST för inledande av trafik.

Esbo stad justerade i mars 2018 sin projektplan för metrons andra fas som gjorts upp 2012. Den justerade kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 1 159 miljoner euro.