Vid bygget av Västmetron utnyttjas Kuivaketju10-metoden – hantering av fukt under hela byggets livscykel

Västmetron tillämpar Kuivaketju10-metoden vid bygget av sträckan Mattby-Stensvik. Det rör sig om en verksamhetsmodell för hantering av fukt under byggprocessen som togs i bruk våren 2017 för att minska risken för fuktskador under hela byggets livscykel.

”Ursprungligen utvecklades systemet för husbygge, men nu anpassar vi det för västmetrons behov. Bygget av metron har sina egna särdrag jämfört med husbygge; detta är ett långvarigt projekt med arbetsskeden som upprepas flera gånger. Bygget av olika stationer och schakt påminner om varandra”, säger planeringschef Hans Wilkman på Ramboll.

Vid husbygge är förhållandena varma och torra efter att byggnaden tagits i bruk, medan i synnerhet förhållandena vid banlinjen är mycket fuktiga.

”Man måste fästa särskild uppmärksamhet vid att skydda känslig husteknisk utrustning samt vid hanteringen av ventilation och värme. Stationerna ställer ytterst höga krav på hanteringen av fukt, eftersom de har ännu mer teknisk utrustning än banan. Stationen är ett kallt icke-isolerat utrymme med förhållanden som förändras då man förflyttar sig från utrymmen ovan jord till utrymmen under jord”, säger ledande expert Leif Wirtanen på Ramboll.

Fukt hanteras genom att skydda maskiner och utrustning med bl.a. skyddsfiltar, men det allra viktigaste är att se till att ventilationen fungerar. I den färdiga metron skapar tåget i rörelse naturlig ventilation, men under bygget av metrotunneln måste man sköta ventilationen med exempelvis fläktar. Fukten uppmäts ständigt.

Västmetro-projektet är en föregångare inom användning av Kuivaketju10-metoden, eftersom metoden inte tidigare använts inom ett projekt som kombinerar husteknik och infrastruktur i denna omfattning.

”Esbo stads byggnadstillsyn förutsätter att västmetron garanterar fungerande hantering av fukt och användning av Kuivaketju10-metoden är ett bra alternativ för detta. Metoden utvecklas fortfarande, men vi har redan goda erfarenheter av att använda Kuivaketju10. Kuivaketju10 påminner om kylkedjan inom livsmedelsbranschen; vid varje skede från anskaffning till användning säkerställer man att fukten hålls i schack”, säger Wirtanen.

Läs mer om Kuivaketju10-metoden