Tunnelbrytningen inleds vid Lärarvägens schakt

På Västmetrons byggarbetsplats i Lärarvägens schakt vid Esboviken inleds brytning i tunnlarna nedanom schaktet fredagen den 25 augusti. Tunnelbrytningen pågår uppskattningsvis 3 – 4 veckor.

Schaktet vid Lärarvägen är redan brutet genom jordytan, så tunnelbrytningen kan orsaka bullerstörningar i omgivningen. Västmetron följer i fråga om brytningsarbetena ett bullertillstånd som beviljats av Esbo miljöcentral.

Då tunnelbrytningen är över inleds förstärkningsarbeten vid schaktet, bland annat borrning av bultar. I sin helhet fortsätter arbetena vid schaktet uppskattningsvis ända till november 2017.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Journummer till Esbovikens byggplats (24/7): 040 637 5377

Ytterligare information om Västmetrons schakt