Brytningen av Köklaxledens schakt inleds i Stensvik

På Västmetrons avsnitt Mattby-Stensvik på Stensvik byggarbetsplats inleds brytning av Köklaxledens schakt vecka 36. Köklaxledens schakt ligger i västra ändan av spårlinjen, det vill säga i slutet av den framtida metrolinjen.

Brytningen av schaktet pågår uppskattningsvis en månad. Brytningen görs nerifrån, från tunnlarna, och denna brytning orsakar inte lika mycket bullerstörning i omgivningen som öppen brytning ovan jord. Först i slutet av brytningen sprängs en passage till jordytan nerifrån schaktet.

Brytning vid schaktet pågår vardagar måndagar till fredagar kl. 7 – 22 i enlighet med bullertillstånd.

I sin helhet uppskattas arbetena i Stensvikens brytningsentreprenad färdigställas inom detta år.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Stensviks byggarbetsplats, journummer (24/7): 050 342 2461

Ytterligare information om schaktbyggnader