Räddningsövningar är förberedelser för det osannolika

På första skedets stationer på Västmetron utförs nu de sista testerna – i vilka även ingår de räddningsövningar som redan har genomförts på Hagalunds och Björkholmens stationer. Senast i tur stod Drumsö, där räddning övades i slutet av april under fyra dagar med en styrka på totalt åtta räddningsenheter och cirka 30 brandmän.

”Innan den egentliga övningen inleds körs ett metrotåg till en på förhand bestämd plats antingen på stationen eller i en tunnel och rökmaskinerna och räddningsdockorna placeras ut på sina platser. Vi går igenom scenariot för räddningssituationen och övningens skeden”, berättar ledande brandmästare Jani Pitkänen vid Helsingfors räddningsverk om övningens inledning.

Metrobränder är sällsynta i världen

Under övningen i april var scenariot en brand i en metrovagn på stationen.  Totalt sex dockor skulle räddas. Tre räddades från tågets sista vagn, två från den andra vagnen och den sista från metrons utrymningsgång.

”Övningarna är till 75 procent testningar av de tekniska systemen och till 25 procent kurser för våra brandmän. Vi testar så brett som möjligt den tekniska utrustningen som stöder räddningsverksamheten och försöker hitta eventuella dolda fel”, säger Pitkänen.

Räddningsövningarna ordnas på alla stationer innan stationerna tas i bruk.

”Metrobränder är i själva verket mycket sällsynta även i ett globalt perspektiv. Vi över nu för en situation där antingen ett tekniskt fel eller någonting annat plötsligt leder till en häftig brand i ett metrotåg”, berättar Pitkänen.

Rökventilationen avlägsnar röken

Under övningarna skapas ett så verklighetstroget brandläge som möjligt så att räddningsverket får möjlighet att testa stationens funktion och sina färdigheter. I början av övningen pumpar rökmaskiner ut vit övningsrök på plattformarna. Röken är ofarlig för människan men hindrar effektivt sikten – snart ser man inte längre andra ändan av plattformen.

Småningom fyller röken även den på stationen inkörda metrovagnen, från vilken dockorna ska räddas.

Det egentliga larmet aktiveras av HST:s metroförare, som deltar i övningen. Snart ekar alarmet på stationen på tre språk, finska, svenska och engelska: använd närmaste utrymningsväg, följ de gröna utrymningsskyltarna.

Samtidigt startas den automatiska rökventilationen, som snabbt skingrar rökridån. Vatten strömmar ur munstycken på båda sidorna av vagnen när det för metrotåget skräddarsydda släckningssystemet aktiveras.

Ut via rulltrapporna eller evakueringshissarna

Dörrarna till rulltrapporna stängs automatiskt när larmet går – passagerarna kan ta sig ut via dem men genom att stänga dörrarna försöker man hindra röken från att spridas från plattformen. Endast rulltrapporna uppåt fungerar för att ingen av misstag ska kunna ta sig nedåt mot branden.

I räddningsarrangemangen har man även tänkt på personer med nedsatt rörlighet – evakueringshissar finns i båda ändarna av stationen så att de som inte kan använda rulltrapporna kan ta sig upp i trygghet. När larmet går förflyttar sig hissen automatiskt till den våning där det brinner och dess dörr öppnas först i den säkra utgångsvåningen.

Brandmännen har också tillgång till en separat hiss avsedd för räddningsbruk.

Räddningsdockorna väger som riktiga människor

I övningarna fungerar dockor som patienter, som först förs till ett säkert utrymme utom räckhåll för branden – i detta fall finns utrymmet bakom dörrarna till rulltrappsområdet, där det inte finns någon rök.

”Här behövs bärhjälp”, säger en brandman i radiotelefonen medan han bär en docka. Dockorna motsvarar riktiga människor, de väger 70–80 kg. I övningen deltar minst två brandmän i bärandet av en docka.

Brandmännen säkrar att dockorna hålls på bårarna med remmar som riktiga patienter. Det finns ändå ingen tid att förlora eftersom laminerade informationslappar som har fästs på dockorna berättar att vissa av patienterna är allvarligt skadade.  På plats finns även akutvårdspersonal, som skulle hjälpa till i en verklig situation.

Brandmännen lyfter raskt upp bårarna och bär dem mot evakueringshissarna. Dessa är också nära, alldeles intill rulltrapporna.

Även räddning i tunneln övas

När dockorna har fåtts tryggt in i hissen och stationshallen, är läget på plattformen redan lugnt. Röken har skingrats och i kontrollrummet överlägger man om via vilket av metrons schakt röken ska vädras ut. I en verklig situation skulle ambulanserna komma emot till stationen, nu omringas den redan av räddningsverkets fordon.

Till slut gås övningen igenom tillsammans med alla deltagare. Brandmännen tar av sig hjälmarna och fokuserar på att lyssna på Jani Pitkänen, som har lett övningen.

”Sammantaget gick allt bra, tack till er alla”, avslutar Pitkänen.

Mera information

Västmetrons responsnummer, 050 377 3700