Nästan 90 procent av brytningen är färdig på avsnittet Mattby-Stensvik

Brytningsentreprenaderna som gäller Västmetrons andra fas, det vill säga den metrolinje som går från Mattby till Stensvik, är nästan slutförda. Sammanlagt bygger man i andra fasen fem nya stationer – Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvikk – samt en metrodepå under jord i Mossberget.

Brytningsentreprenaden vid Mossberget färdigställdes i juli 2017, och byggentreprenaden som gäller depån är påbörjad. I Sökö är tunnlarna nu brutna – obruten är enbart Övergårdsvägens ingång, och brytningen av den blir klar uppskattningsvis våren 2018. Brytningen av Stensvik station fortsätter ända till november och vid schaktet i Köklaxleden till oktober 2017.

På övriga byggarbetsplatser är brytningarna också långt framskridna – i Esbovikens entreprenad är 92,5 procent av brytningen klar, i Kaitans 83,7 procent och i Finno 74,1 procent. Totalt är nu 89,5 procent av brytningen i andra fasen färdig och mellan Mattby och Stensvik har man brutit totalt 13 940 fasta kubik sten.

Mellan flera av andra fasens tunnlar är det nu kvar bara en tunn bergsavspärrning som håller de olika entreprenaderna åtskilda. Tunnelsprängning för intilliggande tunnlar görs först i slutet av entreprenaderna eller då en tunnelsprängning bäst passar in i arbetsskedena. Den första passagen från en tunnel till en annan sprängdes mellan Finno och Kaitans i augusti 2017, och under höst sprängs passager mellan Esboviken och Mossberget samt Esboviken och Sökö.

Hur schaktningen framskrider kan man se på västmetrons uppföljningstjänst www.lansimetro.fi.