Entreprenören för Finno station vald

Konsortiet Graniittirakennus Kallio Oy och Aki Hyrkkönen Oy har vunnit byggentreprenaden för Finno station på Länsimetros avsnitt Mattby-Stensvik. Värdet på entreprenaden uppgår till ca 58 miljoner euro.

I entreprenaden bygger man en underjordisk station i Finno, en servicetunnel och tunnelutrymmen för anslutande förbindelsetunnlar samt ingångar från Havsvägen och Finnobron. Dessutom bygger man ett teknikschakt mot öst och väst samt ett schakt för släckningsväg.

Ytan på utrymmena som ska byggas är ca 22 000 m2. I entreprenaden gjuts totalt närmare 11 000 m3 betong och över 4 000 m2 olika element monteras. Finno blir en stadsdel med 17 000 invånare som sträcker sig från Västerleden till havsstranden med ett centrum runt metrostationen. Under byggandet tar man hänsyn till den skyddade fågelvåtmarken i Finno. Till exempel under fåglarnas häckningstid utförs inga bullerorsakande arbeten.

Byggandet av Finno station genomförs som ett konsortium mellan GRK Oy och Aki Hyrkkönen Oy. GRK vann även upphandlingen om entreprenaden för banlinjen. Entreprenaden för banlinjen påbörjades sommaren 2018.

”Byggandet av Finno station ger synergier och kontinuitet till den redan pågående entreprenaden för banlinjen. I och med konsortiet kan beställaren dra nytta av den omfattande erfarenhet och expertis som finns hos de två olika organisationerna. I byggandet av Finno station kommer man att utnyttja GRK:s kompetens inom infra- och spårvägsbygge samt Aki Hyrkkönen Oy:s kompetens inom husteknik och affärslokaler”, säger Teemu Lantto, verkställande direktör för GRK Oy.

Andra fasen av byggandet framskrider enligt planerna.

”Byggandet framskrider enligt tidsschemat och kostnadsberäkningen. Byggentreprenaderna pågår redan i Sökö, Stensvik, Kaitans och på banlinjen. Projektledningsentreprenören för Esbovikens station kommer också att väljas under detta år. Av de byggnadstekniska arbetena vid Mossbergets depå är redan över 60 procent färdiga, berättar Ville Saksi”, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Esbo stad granskade i mars 2018 sin projektplan för metrons andra fas från år 2012. Den justerade kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 1 159 miljoner euro. Målet är att bansträckan på sju kilometer, de fem stationerna och depån överlåts till operatören HST under 2023.

Mer information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn  040 823 2086, ville.saksi@lansimetro.fi
GRK Oy, verkställande direktör Teemu Lantto, tfn 040 772 7271, teemu.lantto@grk.fi
Aki Hyrkkönen Oy, verkställande direktör Aki Hyrkkönen, tfn 0400 174 295, aki.hyrkkonen@ah-oy.fi

Foto: PES-Arkkitehdit Oy.