Länsimetro Oy:s styrelse, beslutssammanfattning 23.8.2018

Västmetrons styrelse sammanträdde den 23 augusti. För styrelsen presenterades en lägesöversikt över hur byggandet av projektets andra skede på sträckan Mattby-Stensvik framskrider samt hur upphandlingarna av byggnadsentreprenaderna framskrider. Som helhet framskrider projektet enligt måltidtabellen och kostnadsmålen.

Styrelsen beslutade om separata upphandlingar.

Lägesöversikt 6.8.2018 om drift och underhåll gällande västmetrons första skede för sträckan Gräsviken-Mattby presenterades för styrelsen. HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av bana och stationer samt om service- och underhållsarbeten på dessa.

För styrelsen presenterades kommunikationen kring projektet hösten 2018. Kommunikationens fokus ligger vid att kommunicera om byggandets framskridande särskilt till dem som bor och är verksamma i byggandets influensområde då det sker en övergång från brytning till byggnadsentreprenader.  I kommunikationen om projektet kommer man också att mer noggrant beakta de olika intressentgrupperna.

Nästa möte hålls den 13 september.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392