Banlinjen fick västmetrons första samarbetspris

Det nya priset delas ut två gånger om året till västmetrons byggarbetsplatser som utmärkt sig med sina samarbetsfärdigheter. Samarbete och dialog mellan olika aktörer spelar en otroligt viktig roll i ett enormt byggprojekt som västmetron.

Samarbetspriset är ett internt vandringspris inom Länsimetro Oy, som delas ut två gånger om året till något av de pågående byggprojekten. Den första vinnaren av Samarbetspriset blev banlinjens byggarbetsplats, en sju kilometer lång linje med sju schakt och 32 förbindelsetunnlar på avsnittet Mattby–Stensvik. Läs mer om banlinjen.

– Samarbete och dialog mellan olika aktörer spelar en otroligt viktig roll i ett megaprojekt som västmetron. Vi vill utvärdera samarbetet och förtroendet mellan aktörerna i varje byggentreprenad och åtgärda eventuella hinder för gott samarbete så tidigt som möjligt innan de utvecklas till problem som hindrar projektet från att fortskrida, berättar Jaakko Naamanka, projektledare för Mattby–Stensvik-projektet.

Gemensamma lokaler stärker kommunikation och sammanhållning

Vinnaren av priset utses två gånger om året bland de pågående byggprojekten. Målet är kontinuerlig förbättring av samarbetet och förtroendet. Länsimetro Oy mäter samarbetet på byggplatserna fyra gånger om året med en enkätundersökning som är integrerad i projektledningsmodellen. Enkäter har genomförts sedan juni 2018 allteftersom fler byggentreprenader kommit igång. Alla aktörer som deltar i byggarbetet svarar på enkäten. Svaren ges som numeriska bedömningar och egna kommentarer om olika teman. Mätningarna utförs med hjälp av Celkee Insight. Mätningarna ger oss data om informationsflöden, samarbete, förtroende och yrkesstolthet. Kriterierna för priset är förutom genomsnittet för de teman som ingår i enkäten även byggarbetsplatsens utveckling, svarsfrekvens enligt svarsgrupp och antalet kommentarer.

Banlinjen hade ett högt genomsnittsvärde för de teman som mäts i enkäten. Informationsflödet och samarbetet har utvecklats positivt under hela mätperioden. Dessutom svarade banlinjens anställda flitigt med egna kommentarer. Svarsfrekvensen höll en relativt god nivå, 60 %.

– Vi arbetar verkligen enligt Big Room-modellen på byggplatsen genom att vi har gemensamma lokaler. Informationen når fram bättre utan onödiga dörrar och man undviker oändliga e-postkedjor med bara några steg. Ett bra informationsflöde gör det enklare att arbeta mot gemensamma mål, säger byggchef Jenni Matikka som exempel på de effektiva samarbetsrutinerna på bygget.

Läs mer.