Västmetrons upphandlingar pågår – byggentreprenaderna konkurrensutsätts senast i oktober

År 2018 är en tid av upphandlingar för projektet Västmetron. Projektet handlar om att konkurrensutsätta entreprenörerna när det gäller fem metrostationer, bansträckan och totalt 24 sidoentreprenader.

”Under vårens lopp lämnas anbud in på bansträckan liksom stationerna i Sökö och Stensvik. Entreprenaderna för alla stationer kommer att ha konkurrensutsatts senast i oktober, men de sista sidoentreprenaderna konkurrensutsätts ännu våren 2019”, säger produktionsdirektör Aku Kallio.

Upphandlingarna för metrobygget kan inledas när schaktningarna har färdigställts och byggplanerna har framskridit tillräckligt långt. Schaktningsarbetet är redan klart på stationerna i Kaitans och Sökö, medan sista handen läggs vid schaktningen på de övriga stationerna.

Stationsentreprenaderna upphandlas genom förhandlingsmetoden, det vill säga efter en preliminär upphandlingsanmälan skickar entreprenörerna in ansökningar om deltagande som utvärderas enligt fastställda krav. Därefter sker förhandlingar med entreprenörerna. De har möjlighet att komma med utvecklingsidéer som kan ligga till grund för att anbudsbegäran kompletteras. Först efter förhandlingarna får anbudsbegäran sin slutliga form.

När det gäller sidoentreprenader används i regel ett begränsat upphandlingsförfarande som inte omfattar en separat förhandlingsfas med entreprenörerna. Sidoentreprenaderna är huvudsakligen olika tekniska system och apparater, såsom hissar och rulltrappor som verkställs med likadana lösningar på hela projektområdet när det gäller Västmetrons fas två. Till först upphandlas sådana leveranser som kräver lång tillverknings- eller leveranstid.

Utgångspunkten för metrobygget liksom upphandlingen är att resultatet ska hålla en hög kvalitet. I samband med upphandlingarna av entreprenaderna betonas kvaliteten till 30 procent och priset till 70 procent.

”Vi vill anlita kompetenta och tillförlitliga aktörer. Anbudsgivarna bör ha tillräckliga resurser liksom erfarenhet av liknande entreprenader eller leveranser. Dessutom krävs att anbudsgivarna är ekonomiskt solventa”, säger upphandlingsingenjör Samuli Silvast.

Upphandlingsstrategin är nu i sin helhet annorlunda än den var på Västmetrons sträcka mellan Gräsviken och Mattby. Den största skillnaden är att i fråga om byggarbetena har man gått över från enhetsprisentreprenader till projektledningsentreprenader som innebär att betoningen ligger på dialoger och samverkan med entreprenörerna.

”Upphandlingspraxis med tidig dialog inleddes redan förra året med marknadsdialoger. Redan innan upphandlingsannonserna publiceras träffar vi olika aktörer inom branschen och samlar in den senaste kunskapen som finns på marknaden. Vi sökte bland annat idéer och kunskaper genom att aktivt föra dialoger med entreprenörerna. Det här sättet att arbeta kommer att föras vidare till själva byggarbetet eftersom det är samverkan som gäller i projektledningsentreprenader. Vi arbetar enligt konceptet Big Room, det vill säga utarbetar och utvecklar planerna tillsammans liksom drar nytta av entreprenörernas kompetens genast från början”, säger Kallio.