Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 24.6.2021

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl. Metrotrafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas 2023. Den 21.6 inleddes provkörningar med arbetståg och provkörningar med metrotåg inleds i början av hösten. Testerna fortskrider enligt planerna.

Platschefen för Finno station presenterade stationen med bilder. Byggplatsbesök är inte möjliga på grund av coronarestriktionerna. (Fotorundtur i Finno på finska)

En situationsrapport om uppdateringen av samarbetsavtalet mellan Länsimetro Oy och HST presenterades för styrelsen. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning på avsnittet Gräsviken–Mattby samt om relaterade service- och underhållsarbeten på det sätt som anges i avtalet. Samarbetsavtalet mellan Länsimetro och HST som senast uppdaterades 27.11.2019 gäller fram till dess att metroavsnittet Mattby–Stensvik öppnas för trafik. Beredningen av ett nytt samarbetsavtal har pågått under våren 2021 och avtalet är till största delen klart. Målet är att styrelsen ska fatta beslut om avtalet och underteckna det i slutet av 2021.

Styrelsen gav ekonomidirektören eller en av ekonomidirektören utsedd representant befogenhet att konkurrensutsätta och ingå avtal om finansiering på högst 60 miljoner euro för projektet Mattby–Stensvik i form av ett eller flera lån. Konkurrensutsättningen genomförs i samarbete med Esbo stad. Arbetet med projektfinansieringen fortskrider enligt planerna.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport och budgeten för inköpsbeslut för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen. Länsimetro Oy:s bokslut har publicerats som en del av Esbo stads bokslut.  Ekonomi | Länsimetro (lansimetro.fi))

Nästa styrelsemöte hålls 26.8.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392