Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 18.2.2021

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Verkställande direktören presenterade den allmänna utvecklingsplanen för metrons kapacitet och driftsäkerhet som blev klar i december 2020. Planen presenterar olika metoder för att öka passagerarkapaciteten. Planen är framtagen av HST, HRT, Länsimetro Oy och Esbo stad och lägger fram olika metoder att öka metrons kapacitet i olika scenarier och förbättra driftsäkerheten. Den främsta sättet att öka passagerarkapaciteten är tätare turintervaller.

Mer information finns på Helsingfors stads webbplats (på finska): Metron matkustajamäärät kasvavat – kuljetuskapasiteettia parannetaan | Helsingin kaupunki

Planen på finska: metron_kapasiteetin_yleissuunnitelma.pdf (hel.fi)

Verkställande direktören presenterade en lägesrapport om förnyandet av samarbetsavtalet mellan Länsimetro Oy och HST. Samarbetsavtalet mellan Länsimetro och HST från 27.11.2019 gäller fram till dess att metroavsnittet Mattby–Stensvik tas i bruk. Förhandlingarna om avtalets fortsättning har inletts och avtalsgruppen sammanträder regelbundet. Målet är att nå ett nytt avtal under 2021. I enlighet med avtalet rapporterar HST till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning på avsnittet Gräsviken–Mattby samt relaterade service- och underhållsarbeten.

Verkställande direktören gick igenom coronasituationen på byggplatserna. Antalet nya fall av coronasmitta på byggplatserna för avsnittet Mattby–Stensvik har minskat och samtliga byggplatser är för närvarande öppna.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik samt tidtabellen för Länsimetro Oy:s bokslut. Städernas koncernsektioner planerar att behandla bokslutet i april, vilket skulle innebära att bolagsstämman kan äga rum i maj. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Verkställande direktören presenterade projektets målutfall för 2020.

Nästa styrelsemöte hålls 25.3.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392