Så förändras kollektivtrafiken i Esbo

Västmetron vänder upp och ned på kollektivtrafi ken i Esbo. Västerleden töms på regionlinjer och de interna busslinjerna planeras om helt och hållet. Planerarnas mål är väl rytmiserade förbindelselinjer och en mer enhetlig intern trafik till alla delar av södra Esbo.

– Västmetron för med sig stora förnyelser, eftersom den är förknippad med den principiella förändringen att man inte längre kan ta sig med buss till centrum längs Västerleden, berättar HRT:s kollektivtrafikplanerare Laura Sundell. I framtiden reser man till Helsingfors först med buss till den närmaste metrostationen, där man byter till metron.

Förändringen har väckt oro om förlängda restider. – Restiden blir längre på vissa ställen, om den mäts ända fram till Kampen. En stor del av passagerarna fortsätter emellertid till andra ställen, berättar HRT:s kollektivtrafikplanerare Jonne Virtanen.

Många av de som reser från Esbo till platser söder om Mannerheimvägen byter också för närvarande till metron i Gräsviken eller Kampen. Bytet som oundvikligen ingår i resor djupare in i Helsingfors kan i framtiden
göras redan i början av resan, till exempel i Mattby eller Hagalund. Eftersom förbindelselinjerna i Esbo planeras som en stor helhet kan bussturerna rytmiseras i förhållande till både varandra och metron. Den interna trafiken blir i många områden märkbart tätare. – I planeringen har man strävat efter att förenhetliga turtätheten inom busslinjerna i Esbo, så att den inte längre varierar mellan exempelvis tio minuter och 25 minuter beroende på linjen. På så sätt kan turernas takt anpassas sinsemellan och servicen göras tätare än förut, berättar Virtanen.

I rusningstid innebär detta turer med mindre än tio minuters mellanrum på enskilda linjer och vid mer stillsamma tidpunkter, t.ex. kvällar och veckoslut, turer med cirka 15 minuters mellanrum. De olika faserna i planeringen
av förbindelselinjerna samt de bakomliggande idéerna och principerna förklaras efterhand i bloggen om förbindelselinjerna.

I januari var det möjligt att kommentera linjeplaneringen med en webblankett. Samtidigt ordnades det i Hagalund, Mattby, Stensvik och Drumsö invånarmöten där planerarna gick igenom den kommande förändringen med invånarna. Härnäst ska planerarna gå igenom responsen och bedöma sina planer utifrån den. När förbindelselinjerna har färdigställts och godkänts också av HRT:s styrelse, övergår man till att planera servicelinjerna, vars uppgift är att komplettera det färdiga linjenätverket.

HRT:s kollektivtrafikplanerare Jonne Virtanen och Laura Sundell