På Finno byggplats beaktar man fåglarnas häckningstid – borrningsarbetena kan fortsätta på sommaren

Västmetron beaktar i sina arbeten fåglarnas årliga häckningstid. Finnviksvägens schakt vid Finno metrobyggplats ligger nära en våtmark som fungerar som häckningsplats för fåglar, så bullermätningar gjordes på platsen för att reda ut vilka arbeten som kan fortsätta utan att det stör häckningen. Syftet var att säkerställa att arbetet inte orsakar fågelvåtmarken mycket störande buller, som har förbjudits i detaljplanebestämmelsen.

Totalt sju mätningar utfördes i norr i Finno fågelbassäng och dessa utvisade att med arrangemang på byggplatsen kan ankrings- och bultborrningarna inklusive grävarbetena fortsätta även under sommaren. Arbetena görs i det vertikala schaktet som är omslutet med bullerdämpningselement på 4,5–10 meters djup under marken.

”Mätningarna på sidan mot våtmarken visade att borrningen ökade bakgrundsbullret något, så vi flyttar kompressorn som producerar borrenergin till en mer skyddad plats bakom ett bullerstaket och bygger en vägg av faner bakom kompressorn. Sålunda kan ankar- och bultborrningarna fortsätta även på sommaren”, säger Tuomo Orpana, övervakare vid Finno byggplats.

Tunnelbrytningen under jord har kunnat fortgå normalt hela tiden, och den kommer att fortsätta även i sommar. Dagbrytning är däremot bannlyst fram till slutet av häckningstiden, 15.8.

Vid mätningarna konstaterades också att byggplatsens buller är jämnt till sin karaktär och sålunda inte stör fåglarna på samma sätt som stötvisa ljud, som skulle skrämma fåglarna och störa deras häckning.

Mera information:

Finno byggplats journummer: 050 421 3344

Lasse Kämpe, miljörevisor, Esbo miljöcentral: 043 824 6048

Västmetrons responsnummer: 050 377 3700