Nu har det studerats: stombullret från metron blir lägre än rekommenderade värden

När trafiken på Västmetron inleds kommer den att vara ett tyst åkdon, visar mätningar gjorda av Akukon Oy, som har konstruerat Västmetrons bullerbekämpning. I byggnader som ligger i metrolinjens närmiljö har Akukon uppmätt så kallat stombuller, som uppkommer när ljudet från metrotåget fortplantas i berggrunden. Om man inte bekämpade bullret, skulle ljudet från den underjordiska metron kunna höras som muller i byggnader i spårets närmiljö.

De kontrollmätningar som gjordes kring årsskiftet visar att de av Akukon konstruerade bullerisoleringarna fungerar helt som de ska – bullret från metron kommer till och med att hålla sig klart under rekommendationsvärdena. I praktiken kommer ljuden från metron inte att urskiljas i byggnaderna som är belägna ovanför spåret, och bland annat bakgrundsbuller kommer de inte att kunna höras ens i tysta utrymmen.

Kontrollerna genomfördes i fyra olika objekt, och de är representativa för alla stombullerisoleringsmaterial som har använts vid spåret. För säkerhets skull valde man mätobjekten så att ljudnivåerna i dem skulle bli så höga som möjligt: hus som är belägna på berg rakt ovanför spåret, eller på områden med berg. I samtliga fall gjordes mätningarna i husets bottenvåning.

Vi har lyckats så bra med projektering, materialval och implementering att ljuden från Västmetron varken kommer att störa de boende i området eller dem som utför arbetena”, säger Akukons tekniska direktör Timo Peltonen.

I projekteringen av bullerbekämpningen förenade man empirisk yrkeskunskap som har samlats under årtionden och 3D-modellering med dator. På detta sätt kunde man förutsäga vilka hus och områden som skulle kunna komma att lida mest av stombuller, och de material man valde var lämpliga för bullerbekämpningen.

Under stålskenorna finns det nu makadam och stombullerisolering – underlagsmattan av makadam dämpar vibrationerna som överförs till berggrunden från spåret. Stombullerisoleringen har monterats utefter hela linjen med undantag av passagerna under havet och under Västerleden. där den inte behövs.

Mer information: Timo Peltonen, teknisk direktör, Akukon Oy: 050 584 9814
timo.peltonen@akukon.fi