Länsimetro Oy:s verksamhetsberättelse 2018 – byggprojektet uppnådde målen

Länsimetro Oy är ett bolag som ägs av städerna Esbo och Helsingfors. Esbo äger 84,4 och Helsingfors 15,6 procent. Bolaget har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla västmetron.

Byggprojektet är uppdelat i två faser: fas 1 mellan Gräsviken och Mattby och fas 2 mellan Mattby och Stensvik. Ägarstäderna har kommit överens om en kostnadsfördelning enligt principen att båda delägarna ansvarar för investeringarna och underhållskostnaderna på sin egen sida av stadsgränsen. De kostnader som inte går att fastställa enligt ovanstående princip bekostas i huvudsak i proportion till de geografiskt fastställda kostnaderna.

Den första fasens bana och stationer överläts till HST 3.10.2017. Länsimetro Oy äger metrosystemet som är i drift, det vill säga stationerna och banan inklusive tekniska system, och har ansvaret för förvaltning, utveckling och bevarande av tillgångarnas värde.

HST ansvarar för stationernas och banans drift och underhåll samt rapporterar om detta till ägaren, det vill säga Länsimetro Oy. HST ansvarar även för metrotrafiken och trafikerar på två linjer inom västmetrons område, från Nordsjö till Mattby och från Mellungsbacka till Hagalund. HST äger även vagnparken, det vill säga metrotågen.

Gräsviken–Mattby

Länsimetro Oy överlämnade stationerna och banan till HST 3.10.2017 och passagerartrafiken till Mattby inleddes enligt HST:s beslut 18.11.2017. De åtta stationerna och banan, inklusive tekniska system, ägs fortfarande av Länsimetro Oy. HST rapporterar förvaltnings- och underhållskostnaderna till Länsimetro Oy samt ansvarar för banans och stationernas användning och underhåll. Verksamheten bygger på ett samarbetsavtal mellan Länsimetro Oy och HST och styrs av olika styrgrupper för avtals-, samarbets-, teknik- och ekonomifrågor.

Under 2018 har HST och Länsimetro Oy tillsammans utvecklat underhållsprocesserna och stärkt organisationerna för underhåll och tillgångsförvaltning. Inom Länsimetro Oy ansvarar en underhållsorganisation med två underhållschefer för verksamheten. Under 2018 utvecklades en livscykelmodell för underhållet i syfte att optimera kostnaderna och arbetet med en underhållsstrategi inleddes.

På första fasens stationer i Hagalund och Mattby fortsatte arbetet under 2018 med att förbättra tillgängligheten på stationerna genom att bygga en ytterligare ingång till båda stationerna. De nya stationsingångarna i Hagalund och Mattby byggs som en del av den omkringliggande stadsmiljöns utveckling. I Hagalund är ingången en del av en köpcenterutbyggnad och en ny bussterminal, medan ingången i Mattby byggs i anslutning till ett nytt hotellprojekt och senare även en ny simhall.

Olika förbättringar har även gjorts på de andra stationerna som redan är i användning. Fem nya kiosker öppnades på stationerna under året och nya varuautomater har placerats ut. Ett flertal utvecklingsprojekt är på gång för att bland annat förbättra stationernas passerkontroll, tekniska övervakningssystem och dataförbindelser.

Mattby–Stensvik

Arbetet med Västmetrons andra fas från Mattby till Stensvik övergick under 2018 från schaktning till byggande. Vi har konkurrensutsatt byggentreprenaderna etappvis under året och byggarbetet på de fem stationerna och på banlinjen kunde påbörjas enligt tidtabellen. På Mossbergets depå har man redan kunnat inleda hustekniska arbeten. Både de tidsmässiga och de kostnadsmässiga målen uppnåddes. Schaktningsentreprenaderna underskred budgeten med cirka 14 miljoner euro.

Även de övriga projektmålen uppnåddes. Totalt 13 400 konstruktions- och genomförandeplaner togs fram under året. De viktigaste byggnadstillstånden för att kunna påbörja byggarbetena beviljades av byggnadstillsynen. Under den andra fasen genomförs sammanlagt 24 sidoentreprenader, varav 17 konkurrensutsattes under året. Upphandlingen för resterande entreprenader fortsätter fram till sommaren 2019. Arbetssäkerheten förblev på en god nivå.

I mars 2018 godkände Esbo stad den preciserade projektplanen för den andra fasen. Den justerade kostnadskalkylen för projektet uppgår till 1 159 miljoner euro, exklusive inflationsjustering och finansieringskostnader. Målet är att avsnittet på sju kilometer med fem stationer och en depå ska överlåtas till operatören HST under år 2023.

Projektet som helhet fortskrider inom ramen för kostnadskalkylen och även budgeten för byggentreprenaderna har hållit. Som helhet har budgeten även hållit för sidoentreprenaderna, även om vissa inköp överskridit och andra underskridit budgeten. Kostnadsprognoserna för projekteringen har uppdaterats.

Upphandlingen av byggentreprenader har slutförts enligt tidtabellen och även sidoentreprenaderna fortskrider som planerat.

Byggarbetet fortskrider i stort sett enligt tidsplanen. På flera byggplatser har entreprenörerna kommit i gång med arbetet senare än planerat på grund av bl.a. resursbrist eller förberedande arbeten. Dessa förseningar väntas inte påverka den övergripande tidtabellen för byggprojekten.

Bolagets ekonomi 2018

Länsimetro Oy:s löpande verksamhet finansieras med vederlag från ägarna och byggverksamheten med lån som ägarna gått i borgen för. Bolagets ekonomiska stabilitet är beroende av en tillförlitlig planering av den verksamhet som finansieras med vederlag och god framförhållning i fråga om byggprojektens finansieringsbehov.

Länsimetro Oy äger fortfarande västmetrons första fas och bekostar projektets underhålls- och lånekostnader med vederlag från ägarna. Stationerna och banan har överlåtits till HST som är operatör och underhåller metrosystemet. För sin roll som operatör får HST en ersättning av HRT.

Bolagets löpande verksamhet finansieras med ett förvaltningsvederlag från ägarna. Under 2018 samlade Länsimetro in 2,8 miljoner euro i vederlag för förvaltning och 18,8 miljoner euro för underhåll.

Bolagets totalresultat för året uppvisar en förlust. Det har två orsaker, för det första att bolagets insamlade vederlag översteg kostnaderna under 2017, vilket innebar lägre vederlagsinkomster i fjol då en del av verksamheten 2018 finansierades med överblivna medel från 2017.

För det andra betalar bolaget ännu inte låneamorteringar till fullt belopp. Därför är låneamorteringarna som finansierats med vederlag för närvarande mindre än avskrivningarna enlig plan, vilket leder till ett underskott mellan avskrivningarna och de finansiella posterna. Läget kommer att korrigeras när amorteringarna inleds under de närmaste åren och de tidigare förlusterna kan täckas.

Statsunderstödet till metrons första fas har betalats i sin helhet. Till den andra fasen har staten förbundit sig att täcka byggkostnader kopplade till jordbyggnadskostnadsindexet för högst 240 miljoner euro eller 30 procent. Andra fasens statsandelar för 2017 betalades våren 2018 och summan uppgick till 35,8 miljoner euro. Statsandelen för 2018 betalas ut våren 2019 och kommer att uppgå till 35,4 miljoner euro.

Bolagets investeringar finansieras i huvudsak med ett lån som städerna gått i borgen för. Lånebeloppet för fas 1 mellan Gräsviken och Mattby uppgick i slutet av 2018 till totalt 1 035 miljoner euro. Amorteringarna av de första lånen inleddes successivt från och med 2016.

För fas 2 mellan Mattby och Stensvik hade man vid utgången av 2018 tagit ut 305 miljoner euro i lån.

Länsimetro Oy:s syfte är inte att generera vinst för sina aktieägare. Bolaget betalar ingen dividend eller annan utdelning i de former som avses i 13 kap. 1 § 1 mom. i aktiebolagslagen.

Kontaktuppgifter:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy