Hur HST hanterar idrifttagningen av västmetron

”Hur äter man en elefant?” Det frågade sig HST:s infrastruktur- och materieldirektör Artturi Lähdetie i en tweet 8.5. Lähdetie avsåg HST: s idrifttagning av västmetron – när metron är klar för Länsimetros del och testningarna är slutförda, gör HST en granskning av stationerna.

Övertagandet av respektive station har enligt HST:s underhållsdirektör Toni Jurva skett från och med februari–mars. Det praktiska ansvaret för bl.a. banström och säkerhetsanordningar har HST haft redan från hösten, allt från det att provkörningarna började.

Varje station granskas separat på plats.

”Våra sakkunniga går igenom hela stationsanläggningen – de offentliga utrymmena, personalutrymmena och teknikutrymmena – och gör observationer, dokumenterar och informerar Länsimetro. Utgångspunkten för granskningen är att se hur helheten fungerar: servicen och underhållet av objektet i fråga, metrotrafikens tillförlitlighet och naturligtvis säkerheten”, säger Jurva.

Testkörningarna avslöjar brister som annars skulle kunna upptäckas först flera år senare.

Före den egentliga överföringen av stationerna till HST görs en ny granskning där tidigare gjorda observationer och eventuella brister granskas.

”I testkörningarna har framkommit olika större och mindre brister att korrigera, vilket visar att testningarna varit viktiga. Mot slutet har det inte längre framkommit så mycket som behöver åtgärdas. Vid testkörningarna har man också kunna testa undantagssituationer där det uppstått oförutsägbara fel som kanske inte hade kommit fram förrän först efter några år”, säger infrastruktur- och materialdirektör Lähdetie.

HST har tagit del av de egentliga utrymmena redan i drygt ett år, så man rör sig rutinerat på stationerna. Också nästan all systemutbildning har kunnat genomföras upp till två gånger.

”Övertagandet av banavsnitten inleds per stationsavsnitt när stationerna blivit klara. Den egentliga överföringen av besittningen till HST äger rum när också den sista stationen inklusive serviceområde har mottagits.”