Första testfasen är i gång – funkar kommunikationen mellan systemen och kontrollrummet?

Systemtester garanterar att de 52 olika system som installerats i västmetron fungerar planenligt och säkert under alla omständigheter. Dessa system kan beskrivas som västmetrons nervsystem som förmedlar signaler från olika funktioner till metrotrafikens hjärna, det vill säga HST:s kontrollrum i Hertonäs. På motsvarande sätt måste informationen nå ut från kontrollrummet till alla funktioner. Systemtesterna inleds med tester av enskilda komponenter och sedan går man vidare till allt större helheter, till exempel funktioner och system, stationer, mellan stationer och hela metroinfrastrukturen.

Kuvassa on työmiehiä työmaavaatteissa Keilaniemen metroasemalla.

Den första testfasen består av punkttester (I/O-tester). Genom dessa säkerställer man att varje enskild enhet, mätare och komponent i de 52 olika systemen är rätt installerad och fungerar den ska. Testningen är en viktig del av kvalitetssäkringen och ett måste innan man öppnar ett modernt kollektivtransportsystem för trafik.

I punkttesterna testar man att alla utgående (input) och inkommande (output) signaler från varje enhet fungerar. Signalen ska gå från enheten till systemcentralen och tillbaka. Signalen ska gå att spåra från enheten till en enhetscentral på stationen, vidare till det lokala kontrollrummet och slutligen till HST:s kontrollrum i Hertonäs. Avsnittet Mattby–Stensvik har tiotusentals sådana enheter. De första punkttesterna genomfördes i maj 2020 på Kaitans station och inriktades på VVS-ställdon. På Mossbergets depå är testfasen redan slutförd och hela byggprojektet klart.

Följ testernas status på webben

På vår byggsida har det sedan våren 2020 gått att följa hur ett antal utvalda bygg- och installationsarbeten fortskrider på stationerna och längs banlinjen med hjälp av grafik från vårt situationsrum. Nu kan du även följa hur testerna fortskrider. De första testerna som går att följa med situationsrummets indikatorer är punkttester av VVS-automationssystemen och fastighetsövervakningssystemet. Nya systemhelheter tillkommer allteftersom testningen fortskrider.

Exempel på punkttestning av VVS-automationen

Caverion Suomi Oy ansvarar för installation, testning och driftsättning av VVS-automationssystemet på västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik.

– Om till exempel fukt- eller temperaturförhållandena på stationsplattformen förändras styr automationen ventilationen för att återställa dem. Denna klimatövervakning omfattar nästan alla utrymmen på metrostationen. För underjordiska tekniska utrymmen är det kritiskt viktigt att övervaka förhållandena. För hög temperatur kan leda till att den tekniska utrustningen överhettas och orsakar driftstörningar. Med VVS-automationssystemet övervakar man ständigt temperaturen i stationens olika lokaler och håller den inom tillåtna gränser med kylning. Systemet övervakar även kylmaskinernas funktion och temperatur för att säkerställa tillräcklig kylenergi och en fungerande kylning i alla lägen, berättar automationsspecialist Juha-Matti Välimaa från Caverion Suomi Oy om VVS-automationen betydelse för metrons säkerhet.

VVS-automationssystemet inbegriper totalt 9 900 punkttester. Vid utgången av februari 2021 var 5 150 tester slutförda. Med punkttesterna kontrollerar man de installerade enheternas kommunikation med kontrollrummet, till exempel att ventilationssystemets brandspjäll fungerar och att signalen når fram och visas på rätt sätt i kontrollrummet när brandspjällen är öppna eller stängda. Brandspjällen kan stängas för att hindra rökspridning via ventilationskanalerna i händelse av en brand. Det finns flera hundra brandspjäll längs avsnittet Mattby-Stensvik.

Exempel på punkttestning av fastighetsövervakningen

Hitachi ABB Power Grids ansvarar för installation, testning och driftsättning av fastighetsövervakningssystemet på västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik. Systemet används i kontrollrummet för realtidsövervakning av metrostationer, ban- och servicetunnlar, utrymningsschakt, stationsdörrar, hissar, rulltrappor, belysning, brandgasventilation och larmfunktioner. I nödsituationer utlöser systemet automatiska larm och säkerhetsåtgärder.

Fastighetsövervakningssystemet inbegriper totalt 23 000 punkttester, varav 14 140 var slutförda vid utgången av februari 2021. Fastighetsövervakningssystemets punkttester kontrollerar att informationen från de installerade övervakningsenheterna hamnar på rätt plats i kontrollrummets databas och skärmar. Samtidigt testar man att kontrollrummets kommandon når fram till enheterna. I praktiken testar man till exempel att data från temperatur-, flödes- och röksensorerna stämmer när de visas i kontrollrummet.

Testningen fortskrider från enskilda komponenter till hela metroinfrastrukturen

Efter punkttesterna utförs funktionsprövning av enskilda funktioner, till exempel ventilation. Systemtesterna säkerställer att varje system fungerar som planerat, till exempel att det går att reglera ventilationen på det sätt som anges i planerna. Dessa tester följs av justeringar av bland annat luftvolymen och mätningar för att kontrollera att rätt mängd luft kommer från rören. Denna fas följs av stationsspecifik provdrift där man till exempel testar att fastighetsövervakningssystemet fungerar ihop med de övriga systemen på stationen. Efter de stationsspecifika testerna går man vidare till att verifiera stationsgemensamma funktioner, till exempel brandvattenledningar på stationerna och banlinjen. Sist testar man hur systemen fungerar vid olika exceptionella situationer som bränder, strömavbrott av olika längd och översvämningssituationer. Vissa av testerna är kopplade till metrons styrsystem och utförs därför igen i samband med testningen av övriga metrosystem. Vi kommer att berätta mer om de olika faserna i takt med att testerna fortskrider.

Byggprojektet Mattby–Stensvik är slutfört när Länsimetro efter att alla tester och myndighetsinspektioner är klara överlämnar samtliga fem stationer och spårinfrastrukturen inklusive tillhörande system till trafikoperatören HST år 2023. Beslutet om när trafiken kan inledas fattas av HRT, dvs. samkommunen Helsingforsregionens trafik.

when metro traffic can begin.