Brytningen för schaktet vid Finnviksvägen i Finno påbörjas i augusti

Brytningen påbörjas för schaktet vid Finnviksvägen på byggplatsen i Finno den 16 augusti, då fåglarnas häckningstid är över.

Först görs en mindre utjämningsbrytning för schaktet vid Finnviksägen, och detta pågår i en till tre arbetsdagar. Brytningsborrningen påbörjas i september, och den öppna brytningen pågår från slutet av september till början av oktober. I oktober-november görs betongkonstruktioner, och den egentliga schaktbrytningen fram till metrotunneln görs uppskattningsvis i slutet av november och i början av december.

Västmetron bryter också två ventilationsschakt för HRM från tunneln till markytan. Schakten finns på adressen Finnobron 9. Brytningsborrningarna för dessa schakt är redan gjorda, och brytningssprängningarna görs i augusti.

Brytningen ovan jord görs på alla schaktarbetsplatser från måndag till fredag kl. 7 – 18.

Vad är schakt? Mera info om schakt här.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Dejourtelefon för Finno byggplats (24/7): 050 421 3344