Adekvata säkerhetsplaner för sprängningsarbetet i Stensvik som ledde till en olycka

Den 29.7 kl. 9 slungades stenar mot närliggande byggnader i samband med vatten- och avloppsarbetena i närheten av Stenvikstorgets metroingång. Stenarna krossade 13 fönster i närliggande fastigheter. Inga personskador uppstod. I närheten av ingången byggs brand- och bruksvattenledningar samt dag- och avloppsvattenledningar med tillhörande brunnar för Esbo stad. Dessutom byggs en ny fjärrvärmeledning. Trots säkerhetsåtgärder slungades stenar mot närliggande fastigheter i samband med dagbrytningen.

– Schaktningsarbetets säkerhetsplanering var adekvat. Utföraren av sprängningsarbetet hade fått en arbetsplatsintroduktion och hade den lagstadgade behörighet som uppgiften krävde, vilket kontrollerades innan arbetet inleddes. En myndighetsutredning för att reda ut orsakerna till olyckan pågår men utredningen har inte färdigställts än. Skanska bistår myndigheterna med utredningen om orsakerna till olyckan. ”Skadorna på de närliggande fastigheterna repareras naturligtvis”, säger regiondirektören Pekka Räsänen på Skanska Infra som är entreprenör på byggplatsen. ”Det är fråga om en olycka som är mycket ovanlig vid sprängningsarbeten,  säger Räsänen.

Företaget som utförde sprängningsarbetet var en av Skanskas underleverantörer.

Schaktningsarbetet förknippas med strikt ansvar. Schaktningsentreprenören ansvarar alltid för sitt eget arbete. Schaktningsarbetet styrs av statsrådets förordningar om säkerheten vid sprängnings- och schaktningsarbeten samt om säkerheten vid byggarbeten. En plan över varje sprängning utarbetas på förhand. Schaktningen utförs alltid av en person med ett giltigt kompetensbrev för laddare. Under sprängningen finns en vakt på plats som hindrar passage till området och vistelse i dess närhet. Dessutom varnar ljudsignaler om dagbrytningen. Vid dagbrytning används skyddsmattor som hindrar att stenar slungas ut. Kraften av varje sprängning registreras i en vibrationsmätare.

– Västmetron ska bli världens säkraste metro. Också säkerheten för de anställda och arbetsplatsens omgivning under byggtiden är av största betydelse för oss. Vi förutsätter att alla som arbetar på västmetrons byggplatser följer lagar och anvisningar noggrant. Vi är en av de största byggherrarna i Finland och vi vill främja arbetssäkerhetskulturen i byggbranschen, säger Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Sprängningsarbetet på byggplatsen slutfördes förra veckan. Vid byggplatsen för Stensviks metrostation pågår som bäst betong- och armeringsarbeten samt hustekniska arbeten. Byggarbetet på arbetsplatsen fortskrider normalt. Schaktningsarbetet för västmetrons stationer och tunnlar avslutades 2018.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Skanska Infra Oy, regiondirektör Pekka Räsänen, tfn 040 574 6582, pekka.rasanen(at)skanska.fi