Gräsviken–Mattby

Den byggda metron är större än den som fastställdes i projektplanen.

Passagerartrafiken på västmetrons första fas inleddes i november 2017. Den första fasen, det vill säga Gräsviken–Mattby, blev klar i oktober 2020 när den västra ingången i Mattby togs i bruk. Den slutgiltiga kostnaden för projekthelheten Gräsviken–Mattby är 1 171 miljoner euro. Motsvarande budget som godkändes av Esbo och Helsingfors städer 2016 var 1 186 miljoner euro. Projektets slutgiltiga kostnader underskred budgeten med 15 miljoner euro.

Den indexreglerade budgeten för projektet enligt omfattningen i den ursprungliga projektplanen (2008) är 849 miljoner euro (projektplan 714 miljoner euro + indexreglering 135 miljoner euro). Medan byggandet pågick förändrades arbetets omfattning i västmetroprojektet avsevärt jämfört med den ursprungliga projektplanen. Ändringarna förbättrade metron och anpassade den till förändringar i stadsstrukturen, men påverkade också projektets totala kostnader.

Exempelvis ökade de tekniska utrymmenas omfattning med mer än hälften när antalet nödvändiga kanaler för brandgasventilation blev fler och då de fastighetstekniska systemen som skulle installeras under stationsplattformarna i stället placerades högre upp för att minska risken för vattenskador. En viktig förbättring för passagerarna var beslutet att tillgänglighetsanpassa alla ingångar. I projektplanen hade man bara planerat en tillgänglig ingång per station. Dessa förbättringar ökade stationernas byggnadskostnader och utgjorde de största kostnadsförändringarna i hela projektet.

Kostnaderna påverkades också av förändringar i och utveckling av stadsmiljön kring stationerna. Till exempel ökade storleken på byggnaden ovan jord vid Björkholmens station avsevärt när en ingång på andra våningen förbereddes. Förändringen beaktade stadens planer på att bygga en väg mellan stationsbyggnaden och Västerleden.

Om västmetrons första fas endast hade genomförts i den omfattning som beskrevs i projektplanen, hade kostnaderna legat på cirka 933 miljoner euro och budgetövertrasseringen totalt under 10 procent i relation till den indexreglerade projektplanen. I projektplanen som godkändes 2008 ingick ingen riskreserv, vilket vanligen hör till i projekt av denna storlek. Riskreserven uppgår normalt till cirka 10 procent i stora projekt. Om man beaktar den omfattning som angavs i projektplanen och riskreserven avviker inte kostnaderna för västmetron avsevärt från budgeten.

Förutom den egentliga projektplanen byggde man dessutom Ängskulla metrostation samt en västra ingång till Mattby station på avsnittet Gräsviken–Mattby, som inte ingick i projektplanen som godkändes 2008. Dessutom anpassades byggandet av bussterminalen i Mattby till kraven som ställdes av Mattby metrocentrum.

De exakta totalkostnaderna för första fasen bekräftas när de sista arbetena slutförs. I den första fasen pågår fortfarande bygget av den västra ingången till Mattby station.

PROJEKTPLAN UTFALL 2020/10 BUDGET 2016/12
Markundersökningar 5 M
Projektplanering 6 M
Förflyttning av ledningsnät 16 M
Schaktning 317 M
Byggnadsarbeten 369 M
VVS- och elteknik 195 M
Banteknik 92 M
Driftsättning 3 M
Projektering 54 M
Byggherreverksamhet och administration 73 M
Anslutningsparkeringar 39 M
PROJEKTPLAN TOTALT 1 171 M 1 186 M
Projekthelheter med separat finansiering
Ängskulla station 50 M 47 M
Underjordisk bussterminal i Mattby 17 M 18 M
Västra ingången i Mattby 11 M 15 M
Finansieringskostnader 49 M 45 M
KOSTNADER TOTALT 1 297 M 1 311 M
Statsandel – 250 M – 249 M
Ägarnas finansieringsandel 1 047 M 1 062 M
Budget – Utfall 15 M