Mattby–Stensvik

Esbo stadsfullmäktige behandlade och godkände den preciserade projektplanen för avsnittet Mattby-Stensvik 19.3.2018. Den preciserade kostnadskalkylen för andra fasen är 1 159 miljoner euro. Avsnittet överlåts till operatören under 2023. Länsimetro Oy rapporterar regelbundet till Esbo stad om projektets fortskridande, realiserade kostnader och förändringar i kostnadskalkylen.

Som helhet fortskrider byggandet av Västmetrons andra fas enligt budgeten i projektets finansieringsbeslut.

Projektplanens kostnadskalkyl presenteras enligt värdet i november 2017. Kostnadskalkylen för stationerna inkluderar schaktning av metro- och servicetunnlar, stationernas byggnadsentreprenader, el- och VVS-tekniska arbeten, installation av system samt bantekniska arbeten.

De faktiska kostnaderna för projektets delar inkluderar kostnadsökningar som skett i byggbranschen efter att kostnadskalkylen togs fram. Projektplanens kostnadskalkyl inkluderar ett förbehåll för detta i form av en avsättning för inflationskorrigering, som uppgår till cirka 6 procent av projektdelarnas värde (totalt 74 miljoner euro).

Fram till hösten 2021 uppgår byggkostnaderna till 898 miljoner euro. Projekteringsuppdrag har under projektets genomförande överförts från entreprenaderna till beställaren. Kostnadsutfallet för projektering har därför överskridit uppskattningen i projektplanen. Även kostnaderna för byggherreverksamhet väntas överskrida uppskattningen i planen. Detta beror främst på en mer omfattande driftsättnings- och testfas.

Kostnadskalkyl och utfall 2021

Estimate Utfall
Finno 159 M 152 M
Kaitans 131 M 106 M
Sökö 146 M 112 M
Esboviken 149 M 112 M
Mossberget 103 M 106 M
Stensvik 167 M 51 M
Anslutningsparkering 75 M
Byggande total 930 M 712 M
Planering 81 M 98 M
Uppbyggnad 88 M 88 M
Projektreservering 60 M
Projektplan 1 159 M 898 M
Indexreglering 74 M
Finansiering 59 M 19 M
Totala kostnader 1 292 M 916 M
Statsbidrag – 260 M – 223 M
Finansieringsbehov för projektet 1 032 M 694 M

Kostnadskalkylen i projektplanen har presenterats enligt värdet i november 2017.