Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 29.4.2021

Länsimetro Oy:s fastighets- och infrastrukturdirektör presenterade Q1-rapporten för avsnittet Gräsviken–Mattby och HST:s rapport till Länsimetro Oy om fastighets- och banunderhåll, obligatoriska underhållsrelaterade provdrifter samt felreparationer. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt tillhörande service- och underhållsarbeten.

Verkställande direktören presenterade en statusrapport för byggprojektet och kostnadsuppföljningen för avsnittet Mattby–Stensvik med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl. Metrotrafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas 2023. I juni inleds provkörningar med arbetståg och i början av hösten med metrotåg.

Verkställande direktören presenterade en riskrapport för avsnittet Mattby–Stensvik. Projektet fortskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik, budgeten för inköpsbeslut samt boksluten för dotter- och intressebolagen. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen. Länsimetro Oy:s bokslut publiceras som en del av Esbo stads bokslut.

Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör presenterade genomförda kommunikationsaktiviteter under Q4 och Q1. Planering av kommunikationen inför driftsättningsfasen har inletts i samråd med HRT, HST och Esbo stad. Trafiken på det nya avsnittet väntas komma i gång under 2023. Tidtabellen preciseras allteftersom västmetrons bygg- och testfas fortskrider. Eftersom coronarestriktionerna har lättat kan besök på stationerna återigen ordnas planenligt.

Nästa styrelsemöte hålls 27.5.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392