Länsimetro Oy:s styrelse, beslutssammanställning 28.6.2018

Västmetrons styrelse sammanträdde den 28 juni. En lägesöversikt över byggandets andra skede, Mattby-Stensvik, presenterades för styrelsen. Brytning, planering, ansökningar om bygglov och upphandling framskrider enligt tidsschemat och den preciserade kostnadskalkylen.

Delårsrapport 1/2018 över andra skedet av byggandet av västmetron presenterades för styrelsen. Under det första halvåret var den viktigaste händelsen preciseringen av projektplanen i Esbo fullmäktige i mars 2018. Projektets kostnadsberäkning uppgår till 1 159 miljoner euro och målet är att det andra skedet överlåts i operatörens bruk 2023. I projektet håller man nu på att övergå från brytning till byggande. De första byggentreprenaderna har inletts, upphandlingarna framskrider enligt tidsschemat, situationsbildkonceptet har införts, byggentreprenadernas målorganisationer har samlats, alla bygglov har erhållits och projekthanteringsmetoderna och den interna informationsförmedlingen har vidareutvecklats.

En risköversikt och åtgärder som gäller ägandet (Gräsviken-Mattby) och byggskedet (Mattby-Stensvik) presenterades för styrelsen.

Lägesöversikt 4.6.2018 om drift och underhåll gällande västmetrons första skede för sträckan Gräsviken-Mattby presenterades för styrelsen. HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av bana och stationer samt om service- och underhållsarbeten på dessa.

Nästa möte hålls den 23 augusti.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392