Landskapsarbeten vid Mossbergets depå – över 600 träd planteras byggplatsområdet

Landskapsarbeten har kommit igång runt Mossbergets depå. Mossberget är ett omtyckt friluftsområde för många som bor i området och därför vill man att depån ska smälta in i terrängen så gott det går och samtidigt erbjuda depåns personal en naturnära arbetsmiljö. Landskapsarkitekturen kommer att följa byggplatsområdets ursprungliga konturer och höjdskillnader – området är inte någon platt asfaltplan, utan det finns kullar och svackor. Arbetet inkluderar även ett staket runt depåområdet, körvägar, gång- och cykelvägar, asfaltering, kantstenar, stenbeläggningar, stenbeklädnader och en så kallad stenbäck.

Landskapsarkitekturen inkluderar även grönområden. Växtunderlaget restaurerades inför plantering av gräsmattor, träd och buskar. Området har cirka 3 000 m² äng, 600 tallar och 5 000 m² gräsmatta. Depågården täcks med cirka 1 600 m² mår, det vill säga ett skogsliknande humuslager.

 

Den 20.8.2020 planterade personal från Esbo stadsmuseum en humleart som växt i hundratals år på Glims gårdsmuseum. 
Bilder: Henna Aaltonen, Esbo stadsmuseum

Mossbergets metrodepå har två underjordiska hallar: en tåghall och en servicehall. Ovan jord syns bara tre byggnader: personalutrymmen med parkeringsplatser, en ingångsbyggnad till servicetunneln och ett tekniskt schakt. På Esbovikens sida syns även byggnaden till det andra teknikschaktet. Båda områdena är ingärdade med staket.

På depån pågår nu även systemtester, där man först testar samtliga system separat och därefter säkerställer att de fungerar ihop. I dessa scenariotester ingår även systemgemensamma tester för exceptionella situationer, till exempel bränder. Systemtesterna garanterar att alla system fungerar säkert och planenligt. HST börjar ställa i ordning depåutrustningen under 2021. Avsnittet Mattby–Stensvik överlämnas till HST år 2023.