Organisation och beslutsfattande

Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, bana och stationer västerut från Gräsviken. Som ägare av metrosystemet och infrastrukturen har Länsimetro Oy till uppgift att se till att metrosystemet och stationer utgör en säker miljö under hela sin livstid. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab ansvarar för ägandet och utvecklingen av banavsnittet och stationerna från Gräsviken österut.

Som byggentreprenör har Länsimetro Oy ansvarat för att bygga en helhet i enlighet med projektplanen, först från Gräsviken till Mattby och nu i andra fasen från Mattby till Stensvik.

Projektet arbetar i big room

För byggprojektet har en integrerad projektorganisation grundats som knyter alla parter till projektet och vars omkring 120 experter arbetar enligt det s.k. big room-konceptet i Mattby i Esbo. Projektet övergick till big room-modellen i juni 2017. Under samma tak arbetar Länsimetro Oy, konsulter och andra parter i projektet. Även myndigheter, t.ex. stadens representanter och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab,  har egna arbetsstationer vilket förbättrar informationsflödet mellan samarbetsparterna. Big room-modellen är förutom ett fysiskt utrymme också en metod.

I big room är kommunikationen rak och snabb. Det interaktiva arbetssättet gör det enklare att uppnå gemensamma mål då utbytet av åsikter sker flexibelt och problem löses snabbare. På hösten 2018 utsågs big room-modellen till årets projektgärning av Projektföreningen Mer information i västmetrons big room-video

I västmetroprojektets andra fas från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer, och på Mossberget byggs en underjordisk metrodepå.  Liksom i den första fasen förblir banavsnitten, stationerna, depån och metrosystemet i Länsimetro Oy:s ägo. När projektet avslutas ansvarar Länsimetro Oy för en infrastruktur på cirka 2,5 miljarder euro. Västmetroprojektet ansvarar för att banavsnittet, stationerna och depån färdigställs inom utsatt tid och i enlighet med kostnadskalkylen. Varje station och varje banlinje har en egen projektledningsentreprenör. Mossbergets depå byggs av ett konsortium.

Beslutsfattande

Det högsta beslutande organet i västmetroprojektet är bolagets styrelse. Styrelsens uppgift är att se till att västmetrobygget genomförs och att vd:n stöds i sitt arbete. Styrelsen arbetar långsiktigt: verksamhetens fokus är 1–2 år. Ägarna, dvs. städerna Helsingfors och Esbo, väljer styrelsemedlemmarna.

En styrgrupp som ansvarar för projektets styrning bereder styrelsens ärenden. Styrgruppen granskar ärenden med 0,5–1 års intervall.

Ledningsgruppen, som leds av vd:n, har en överblicksbild av projektet, fastställer riktlinjer för verksamheten och fattar de stora besluten. Ledningsgruppens tidsfokus för verksamheten är 2–6 månader.

Projektgruppen, som leds av projektledaren, leder projektets dagliga verksamhet och beslutsfattande, och bereder beslut. I gruppens uppgifter ingår också att samordna arbeten och sköta den övergripande ledningen. Projektgruppens tidsfokus för verksamheten är 0–2 månader.

En planeringsgrupp, en byggrupp och en teknisk grupp rapporterar till projektgruppen. Som namnet antyder ansvarar planeringsgruppen för att leda planeringen, byggnadsgruppen för byggandet och den tekniska gruppen för genomförandet av tekniska system. Alla grupper har också i uppgift att samordna arbeten och sköta den övergripande ledningen inom sitt ansvarsområde.

Organisationen för varje station och banlinje behandlar regelbudet läget inom respektive organisation, bl.a. på byggplatsmöten, planeringsgenomgångar och i statusrapporter.

Ägarförhållanden

Västmetron ägs av städerna Esbo och Helsingfors. Städerna har avtalat om en ömsesidig kostnadsfördelning så att båda parterna står för de byggnadskostnader som uppstår på deras områden på respektive sida av gränsen. Städernas andelar fördelas så att Esbo stads andel är cirka 85 procent och Helsingfors 15 procent.

Läs mer om projektets bakgrund och beslutsfattning.

Målsättningar

Målet med projektet är att bygga en metro som underlättar användarnas vardag. En tydlig rutt och täta avgångar gör att man inte ständigt måste titta på tidtabellen. Metron är ett pålitligt och snabbt färdmedel. Stationerna placeras där människor rör sig, nära stadens tjänster.

Målet med metroinvesteringen är att den ska återbetala sig. Metron är en lönsam, högklassig och hållbar investering. I byggandet eftersträvas innovativa lösningar som samtidigt ska öka tillväxten i hela Finland.

Den andra fasen byggs gemensamtoch informationen måste vara öppen i alla riktningar. Ett gott arbete belönas så att alla blir motiverade att se till att metron blir klar i tid.

Metron byggs ansvarsfullt och säkert. Arbetssäkerheten lyfts fram dagligen, och metrons drift- och användarsäkerhet är i toppklass även i internationella jämförelser. Inom ansvarsfrågor betonas också ansvaret gentemot skattebetalarna; tidtabellen och budgeten ska hålla och kommunikationen vara öppen och transparent.