Organisation och beslutsfattande

Arbete i Big Room

Västmetrons projektorganisation som omfattar 120 specialister arbetar tillsammans i Big Room i Olars i Esbo. Man övergick till Big Room-modellen inom projektet i juni 2017. Under samma tak arbetar Västmetron Ab, konsulter och övriga instanser involverade i projektet. Egna arbetsstationer har även reserverats för representanter för staden och HST, vilket förbättrar informationsutbytet med samarbetsparterna.

I Big Room är kommunikationen direkt och snabb. Interaktivt arbete stödjer uppnåendet av gemensamma mål, då man smidigt kan utbyta åsikter och lösa problem snabbare.

Beslutsfattande inom projektet

Det högsta beslutsfattande organet för ärenden inom västmetro-projektet är bolagets  styrelse. Styrelsens uppgift är att ansvara för förverkligandet av bygget av västmetron och stödja den verkställande direktörens arbete. Styrelsen arbetar på lång sikt; verksamhetens fokus är 1–2 år. Ägarna, dvs. Helsingfors och Esbo stad, utser styrelsemedlemmarna.

Styrelseärenden bereds av en styrgrupp som ansvarar för ledningen av projektet. Styrgruppen granskar ärenden under en 0,5–1 års tidsperiod.

Ledningsgruppen som leds av den verkställande direktören underhåller projektets situationsbild, fastställer riktlinjerna för verksamheten och fattar stora beslut. Ledningsgruppens verksamhets- och tidsmässiga fokus är 2–6 månader.

Projektgruppen som leds av projektchefen leder projektets dagliga verksamhet och beslutsfattande samt beredningen av beslut. I dess uppgifter ingår även samordning av arbeten och ledning av helheten. Projektgruppens tidsmässiga fokus är 0–2 månader.

Underordnade projektgruppen är planeringsgruppen, byggruppen och den tekniska gruppen. I enlighet med sina namn leder planeringsgruppen planeringen, byggruppen byggarbetet och den tekniska gruppen ledningen av förverkligandet av de tekniska systemen. Samtliga grupper har som uppgift att samordna arbetet inom det egna ansvarsområdet samt att leda helheten.

Organisationen för varje station och banlinje behandlar regelbundet situationen för den egna stationen/banlinjen, bl.a. vid byggarbetsplatsmöten och planerings- och lägesöversikter för projektet.

Ägarförhållanden

Västmetron ägs av Esbo och Helsingfors stad. Städerna har kommit överens om en kostnadsfördelning enligt orsaksprincipen, dvs. att vardera staden ansvarar för byggnationskostnaderna fram till gränsen av det egna området. Kostnaderna fördelas så att Esbos andel är ungefär 85 procent och Helsingfors andel 15 procent.

Läs mer om projektets bakgrund och beslutsfattande.

Projektets omfattning och innehåll

Inom västmetro-projektet byggs metron i två faser. Den första fasen, sträckan Gräsviken–Mattby, överläts till HST, som är operatör för trafiken, i oktober 2017 och metrons passagerartrafik inleddes 18.11.2017. Sträckan Gräsviken–Mattby omfattar åtta nya metrostationer; två i Helsingfors och sex i Esbo. Den totala kostnadsberäkningen för sträckan Gräsviken–Mattby är 1 186 miljoner euro. Västmetron Ab äger stationerna och banan på sträckan Gräsviken–Mattby.

Projektet fortsätter genom att bygga metron från Mattby till Stensvik. Fem nya metrostationer byggs i den andra fasen (Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik) samt en metrodepå under jord i Mossberget. Den preciserade kostnadsberäkningen för den andra fasen uppgår till 1 159 miljoner euro. Läs mer om projektets kostnader.

Västmetro-projektet omfattar metrotunnlarnas schaktningplaneringanskaffningar samt byggentreprenadernas förverkligande. Mer information om situationen på byggarbetsplatserna på byggarbetsplatssidorna.

Mål

Målet med projektet är att bygga en metro som ger passagerarna bekvämlighet i vardagen. En tydlig rutt och täta turer säkerställer att passagerarna inte behöver titta på tidtabellen. Metron är ett tillförlitligt kommunikationsmedel som tar passagerarna snabbt till deras destination. Stationerna placeras på de platser där människorna passerar, nära till tjänsterna.

Syftet är att metroinvesteringen ska betala tillbaka sig själv. Den är en lönsam och hållbar investering av hög kvalitet. I byggandet söker vi innovativa lösningar och samtidigt stimulerar byggandet hela Finlands tillväxt.

Andra fasen byggs tillsammans. Informationsflödet måste vara öppet i alla riktningar. Bra jobb belönas, så allas mål är att få metron klar i tid.

Metron byggs ansvarsfullt och säkert. Arbetarskyddet är aktuellt varje dag och metrons driftsäkerhet och säkerhet är även internationellt sett av toppklass. Ansvarsfullheten betonas även gentemot skattebetalaren; tidtabellen och budgeten håller och kommunikationen är öppen och transparent.