Tillgängligheten på stationerna

Alla Västmetrons stationer är tillgängliga. Varje station har minst en tillgänglig ingång. Även rörelsehindrade och synskadade ska kunna använda sig av metron på ett säkert sätt.

Rörelsehindrade 

För rörelsehindrade innebär tillgänglighet att det inte ska finnas några höga trösklar eller trappor i gångvägarna. I den första fasens alla ingångar finns en grupp om tre rulltrappor och två hissar mellan våningsplanen. På så sätt kan resenärerna betjänas även medan denna utrustning underhålls eller om den drabbas av fel. En av hissarna i varje hissgrupp är utrustad som utrymningshiss. Detta säkerställer att rörelsehindrade resenärer kan lämna stationen på egen hand även i nödsituationer. Metroplattformen och golvet i tåget är i samma höjd. I den andra fasen finns även hissingångar där man smidigt kommer ner till perrongsplanet med en direkt hissförbindelse.

Synskadade

Längs vägen som leder in i metron och ut från metron finns det golvmarkeringar som består av upphöjda ränder som visar vägen och upphöjda punkter som anger riktningsändringar. Markeringarna är färgefterlysande och deras färg skiljer sig från golvet i övrigt. Intill de upphöjda ränderna löper en kontrastrand, som består av golvmaterialet. Golvmarkeringarna leder till den del av metroperrongen där dörren som är anpassad för synskadade kommer att finnas när tåget har stannat. På nästa station i Västmetron finns golvmarkeringar vid samma dörr. Det finns ljudfyrar vid ytterdörrarna och inomhus vid de passager som leder mot hissarna. Fyrarna avger upprepande ljudsignaler som hjälper till att hitta till önskad dörr eller rätt riktning. Vid nödsituationer används högtalare för att ge information.

Vi samarbetar med Stadstrafiken för att bygga ut vägmarkeringarna för synskadade till metrolinjen i hela huvudstadsregionen.

Hörselskadade 

Det viktigaste när det gäller vägledning av hörselskadade är stationernas fasta och föränderliga skyltar, som har byggts enligt den befintliga metrons förnyade vägledningskoncept. Hörslingor har installerats i viktiga delar av stationsutrymmena. Sådana utrymmen är bland annat framför kartor, i hissar och hissaulor samt vid serviceställen. Områdena där det finns hörslingor är märkta med symbolen för hörslinga. Information om nödsituationer skickas ut direkt via hörslingorna och även via de föränderliga textfälten som finns i stationens perrongskyltar.