Utgångspunkter

Byggnation började 2009

Metrotrafiken i Helsingfors började 1982 mellan Järnvägstorget och Östra centrum. Därefter har linjenätet utvidgats stegvis, till Gräsviken 1993 och till Nordsjö 1998. Den senaste i raden av stationer är Fiskehamnen, som öppnades 2007.

Byggnationen av sträckan Gräsviken-Mattby började 2009

Planeringen av Västmetrons första etapp inleddes i mars 2007 i enlighet med besluten av Esbo och Helsingfors stadsfullmäktige från 2006. Esbo stadsfullmäktige beslutade om byggnationen av Västmetron vid sitt möte 19.5.2008 och Helsingfors stadsfullmäktige 21.5.2008. Esbo stadsfullmäktige fattade beslut om att godkänna de underjordiska metroplanerna i januari 2009. Byggnationen i Esbo försenades med över ett år p.g.a. besvär över metrotunnlar och detaljplanerna för de underjordiska stationerna. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade besvären i februari 2010.

Helsingfors stadsfullmäktige behandlade ärendet i november. Detaljplanen vann laga kraft i december 2009. Det fanns redan en giltig underjordisk detaljplan från Gräsviken till Sundholmsstranden, varför byggnationen av Västmetron kunde inledas. På Drumsö inleddes arbetet med schaktning av arbetstunnlar i början av sommaren 2010. Byggnationen i Esbo inleddes 31.5.2010.

 

 

Från Mattby till Stensvik

Den preliminära generalplanen för förlängningen av metron från Mattby till Stensvik blev klar under våren 2011. Arbetet med projektplanen började i september 2011 och blev färdigt i maj 2012. Esbo stadsfullmäktige godkände projektplanen för förlängningen av västmetron mellan Mattby och Stensvik under sommaren 2012. Staten är i enlighet med avtalet om tomtutbudet beredd att förbinda sig till att delta i byggandet av Västmetron till dess planerade slutpunkt i Stensvik, så att statens andel av projektets kostnader uppgår till högst 240 miljoner euro och ska betalas tidigast från och med 2017. (Källa: Statsrådet, www.vn.fi 19.6.2014). Esbo stadsfullmäktige beslöt på sitt möte 29.9.2014 att bevilja stadens proprieborgen för de lån med vilka Esbo finansierar sin betalningsandel i byggandet av västmetron mellan Mattby och Stensvik. Samtidigt togs ett beslut om att Länsimetro Oy ska ansvara för byggandet.

Tidslinje

2006 Beslut att bygga Västmetro

2008 Västmetro projektplan

2008 Esbo stadsfullmäktige beslutade om byggnationen av Västmetron vid sitt möte 19.5.2008.

2008 Helsingfors stadsfullmäktige beslutade om byggnationen av Västmetron vid sitt möte 21.5.2008

2009 På Drumsö inleddes arbetet med schaktning av arbetstunnlar i början av sommaren 2010

2010 Byggnationen i Esbo inleddes

2013 Byggnation inleddes

2014 Schaktining beslutes

2016 Test period

2017 Västmetro trafik börjar