Byggarbetsplatsernas personalantal och nationaliteter

Västmetrons byggprojekt för avsnittet Mattby–Stensvik hade vid utgången av maj 2020 en personalstyrka på 1 163 personer (1 305 vid utgången av januari 2020). Störst var personalstyrkan i november 2019, då 1 459 personer arbetade med projektet. I maj bestod personalen av 131 specialister inom projektets beställarorganisation, 187 personer inom projektering och mätningar samt 857 byggnadsarbetare inom de olika entreprenaderna. I maj 2020 var 60,6 procent av byggplatsarbetarna finländare och 20,2 ester, medan resten utgjordes av flera olika nationaliteter. Byggplatserna har haft byggnadsarbetare från många olika länder: Finland, Estland, Ryssland, Lettland, Kosovo, Ukraina, Rumänien, Polen, Afghanistan, Albanien, Gambia, Grekland, Slovakien, Litauen, Irak, Nigeria, Frankrike, Portugal, Iran, Ghana och Nya Zeeland. Se utvalda entreprenörer.

För byggprojektet grundades en integrerad projektorganisation som knyter alla parter till projektet och vars omkring 120 experter arbetar enligt det s.k. big room-konceptet i Mattby i Esbo. Projektet övergick till big room-modellen i juni 2017. Länsimetro Oy, konsulter inom olika områden och andra projektdeltagare arbetar alla under samma tak. Även myndigheter, t.ex. stadens representanter och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, har egna arbetsstationer, vilket förbättrar informationsflödet mellan samarbetsparterna. Big room-modellen är både ett fysiskt utrymme och en arbetsmetod.