Stöd för ägarstädernas koldioxidneutralitetsmål

Länsimetro Oy stödjer sina ägarstäder Esbo och Helsingfors i deras mål att bli koldioxidneutrala städer fram till år 2030. Läs mer om Esbos mål och Helsingfors mål.

En central del av städernas arbete för att minska växthusgasutsläppen är att erbjuda hållbara transportalternativ. I huvudstadsregionen är metron kollektivtrafikens ryggrad i riktningarna öster–väster. Västmetrons infrastruktur är en central del av metrolinjen. I metron transporteras stora mängder människor på ett miljövänligt och effektivt sätt i jämförelse med sådana transporter som drivs med fossila bränslen. Metron möjliggör dessutom tät stadsbebyggelse längs med metrolinjen. Genom sin expertis ser metroinfrastrukturens ägare Länsimetro Oy till att metron är ett attraktivt, tryggt och välfungerande transportalternativ, och att resenärerna kan använda sig av metroinfrastrukturen i flera decennier framöver.

Västmetron ingår i Esbo stads VLR-rapport. VLR, dvs. Voluntary Local Review, är en frivillig hållbarhetsrapportering på stadsnivå där man bedömer hur staden bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Läs mer om Esbo stads VLP-rapport.

I Länsimetros fastigheter genomförs energibesiktningar för att utveckla energieffektiviteten, minska koldioxidutsläppen, sänka energikostnaderna och göra kostnadsbesparingar.  Besiktningarna används för att kartlägga kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och minska utsläppen.

Miljön bevakas

Länsimetro utför miljöövervakning i enlighet med miljötillstånden i sin banlinje, sina stationer och deras inflytandesfärer under alla delar av livscykeln. Syftet är att ta hänsyn till miljön och att minimera metroinfrastrukturens miljöpåverkan.

Hela Västmetrons bana löper genom en tunnel djupt under marken, så den har inga direkta miljöeffekter. Bullret i miljön blir också litet då metron byggs under jord. Metron ger inte upphov till mycket vibrationer, och den påverkar inte hållbarheten för byggnader ovanpå markytan.