God förvaltning är grunden i ansvarsfullhet

Länsimetro agerar ansvarsfullt, etiskt och lagenligt i alla situationer. Länsimetros allmänna verksamhetsprinciper utgör grunden för hur vi agerar, och ansvarsfullhet är en integrerad del av Länsimetros dagliga verksamhet. Såväl ekonomin, lednings- och förvaltningsprinciperna, efterlevnaden av lagar och bestämmelser, upphandlingarna, riskhanteringen, kommunikationen som personaladministrationen är organiserade på lämpligt sätt och i enlighet med god förvaltningssed. Vår verksamhet är öppen och transparent.

Med avseende på ansvarsfullhet utgår Länsimetros ledningsstruktur från ”farfarsprincipen”. Läs om Länsimetros organisation och beslutsfattande.

Länsimetro ansvarar för underhåll och utveckling av en betydande offentlig egendom. Därför omfattas den ekonomiska planeringen, styrningen och uppföljningen av Länsimetros verksamhet av ett särskilt ansvar. I avsnittet Ekonomi hittar du exempelvis bokslut och verksamhetsberättelser. Ansvarsfullhetsperspektivet ska bli en ännu tydligare del av rapporteringen av verksamheten.

Länsimetro har egna riktlinjer för bekämpning av mutor och korruption. Vi har nolltolerans mot mutor, korruption och alla typer av överträdelser, och vi har åtagit oss att i alla våra förbindelser agera rättvist, professionellt och utan att kompromissa om våra principer. Länsimetro accepterar inte oärligt beteende, mutor, korruption eller olaglig konkurrenshämmande aktivitet i någon form. Som beställare av en betydande offentlig investering ville Länsimetro delta i förebyggandet av grå ekonomi. Under byggandet hade Länsimetro därför ett tätt samarbete med Regionförvaltningsverket och Skatteförvaltningen för att förebygga grå ekonomi.

Länsimetro Oy:s upphandlingar genomförs enligt försörjningslagen. Upphandlingarna konkurrensutsätts om upphandlingens totala värde överstiger EU-tröskelvärdet. Europeiska kommissionen justerar tröskelvärdena vartannat år enligt förfarandet i artikel 68 i försörjningsdirektivet och publicerar de justerade tröskelvärdena i Europeiska unionens officiella tidning. För närvarande gäller följande tröskelvärden:

  • 431 000 euro för varor, tjänster och projekttävlingar
  • 5 382 000 euro för byggnadsentreprenader

Länsimetro är en ansvarsfull arbetsgivare. För att experterna dagligen ska kunna sköta om ägandet och utvecklandet av metroinfrastrukturen på bästa sätt under hela dess livscykel tar arbetsgivaren Länsimetro Oy hand om sina arbetstagare under hela anställningsförhållandet: Vi ser till att vara en ansvarsfull och hänsynsfull arbetsgivare hela vägen från att en person rekryteras till att hen går vidare från Länsimetro. Till ansvarsfullhet under hela anställningsförhållandet hör bland annat företagshälsovård och säkerhet på arbetsplatsen, kompetensutveckling och gemenskaplighet. Vi ser till att ersättningen är rättvis och lämplig med avseende på kraven som ställs av arbetsuppgifterna. Vi agerar alltid i enlighet med lagar, kollektivavtal och övriga förordningar.