Det är säkert att resa i Västmetrons avsnitt

Länsimetro Oy:s uppdrag är att säkerställa att metroinfrastrukturen som Länsimetro äger är säker och utgör en välfungerande resemiljö under hela sin livscykel.

Resenärerna kan känna sig trygga när de befinner sig på Västmetrons stationer. Stationernas perronger är öppna, enhetliga och ljusa. I de allmänna utrymmena på stationerna finns inga långa underjordiska gångar eller undanskymda områden. Hela Västmetrons avsnitt är under jord – resenärerna kan känna sig trygga även medan tåget åker genom tunneln. Det underjordiska tunnelsystemet består av två separata tunnlar indelade i brandsektioner.  De separata tunnlarna säkerställer att elden kan isoleras helt till ena tunneln vid händelse av brand och passagerarna kan förflytta sig säkert till den intilliggande tunneln genom en förbindelsetunnel med brandsektioner. Dessa förbindelsetunnlar finns ungefär var 150:e meter mellan de två tunnlarna.

Utgångspunkten är att tåget alltid körs till den närmaste stationen om något oväntat inträffar. Om detta inte är möjligt kommer passagerarna att ledas i säkerhet med anvisningar från högtalarsystemet. Tåget är den viktigaste platsen för högtalarutrop eftersom det är där informationen bäst når passagerarna.

I Västmetrons bantunnel finns 1,2 meter breda gångplan längs vilka det är säkert att lämna tåget i exceptionella situationer som vid brand eller elavbrott för att komma till en metrostation eller den andra tunneln via en förbindelsetunnel. Internationellt sett finns dylika gångplan endast i några få metrosystem.

Västmetrons säkerhetslösningar är avancerade även med internationella mått mätt. Västmetron omfattar 52 tekniska system, varav en betydande del är avsedda för olika typer av exceptionella situationer. Dessa system garanterar en säker och smidig utrymning vid exceptionella situationer som vid till exempel brand eller elavbrott.  Nedan anges några exempel på Västmetrons säkerhetslösningar:

  • Säkerheten övervakas och hanteras med automatiska brandlarms- och släckningssystem.
  • Rökspridning på stationerna och i tunnlarna förebyggs med brandsektioner samt övertrycks- och rökbekämpningssystem.
  • Säkerheten övervakas med kameror. Tågtrafiken övervakas i realtid från ett kontrollrum som använder övervakningskameror för effektiv och säker hantering av nödsituationer.
  • I händelse av en utrymningssituation kan passagerarna även använda stationernas hissar.
  • Personsäkerhets- och ställverkssystemens drift har säkerställts genom dubbla system, alltså ett reservsystem tar över vid eventuellt systemhaveri.