Länsimetro Oy

Länsimetro Oy är ett aktiebolag som ägs av städerna Esbo och Helsingfors. Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab ansvarar för ägandet och utvecklingen av banavsnittet och stationerna från Gräsviken österut.

Som ägare av metrosystemet och infrastrukturen har Länsimetro Oy till uppgift att se till att metrosystemet och stationer utgör en säker miljö under hela sin livstid.

Länsimetro Oy har ansvarat för att bygga en helhet i enlighet med projektplanen, först från Gräsviken till Mattby och nu i andra fasen från Mattby till Stensvik.

I västmetroprojektets andra fas från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer, och på Mossberget byggs en underjordisk metrodepå.  Även i den andra fasen förblir banavsnitten, stationerna, depån och metrosystemet i Länsimetro Oy:s ägo. När projektet avslutas ansvarar Länsimetro Oy för en infrastruktur på cirka 2,5 miljarder euro.

Västmetroprojektet ansvarar för att banavsnittet, stationerna och depån färdigställs inom utsatt tid och i enlighet med kostnadskalkylen. Varje station och varje banlinje har en egen projektledningsentreprenör. Mossbergets depå byggs av ett konsortium. För projektet har man grundat en integrerad projektorganisation som knyter alla parter till projektet och som arbetar enligt det s.k. big room-konceptet i Mattby i Esbo.