Investering

Metron skapar tillväxt

Mattby–Stensvik

Esbo stadsfullmäktige behandlade och godkände den preciserade projektplanen för avsnittet Mattby-Stensvik på sitt möte 19.3.2019. Den preciserade kostnadskalkylen för andra fasen är 1 159 miljoner euro.  Avsnittet överlåts till operatörens användning under 2023.

Västmetrons andra fas fortskrider enligt budgeten i projektets finansieringsbeslut

Fram till april 2019 uppgår kostnaderna till 430 miljoner euro. Länsimetro Oy rapporterar regelbundet till Esbo stad om projektets fortskridande, realiserade kostnader och förändringar i uppskattningen. Stationernas kostnadskalkyl omfattar schaktningen av metro- och servicetunnlar, byggentreprenader och hustekniska arbeten på stationerna.

Kostnadskalkyl och utfall april 2019 

Cost estimateActual cost
Finno159 M56 M
Kaitans131 M50 M
Sökö146 M43 M
Esboviken149 M51 M
Mossberget103 M60 M
Stensvik167 M51 M
Anslutningsparkering75 M
Planering81 M75 M
Uppbyggnad88 M38 M
Projektreservering60 M
Projektplan1 159 M423 M
Indexreglering74 M
Finansiering59 M7 M
Totala kostnader1 292 M430 M
Statsbidrag– 260 M– 109 M
Finansieringsbehov för projektet1 032 M321 M

Kostnadskalkylen i projektplanen har presenterats enligt värdet i november 2017.

Gräsviken–Mattby

Den byggda metron är större än den som fastställdes i projektplanen.

De totala kostnaderna för avsnittet Gräsviken–Mattby beräknas uppgå till 1 186 miljoner euro enligt en kalkyl som även innefattar de projekt som ska utföras i stationens omgivning till exempel i Mattby. Den indexreglerade budgeten för projektet enligt omfattningen i den ursprungliga projektplanen (2008) är 849 miljoner euro (projektplan 714 miljoner euro + indexreglering 138 miljoner euro). Under bygget förändrades arbetets omfattning i västmetroprojektet avsevärt jämfört med projektplanen. Genom ändringarna förbättrades metron och anpassades till den nya stadsstrukturen, men ändringarna påverkade också projektets totala kostnader.

De tekniska utrymmenas omfattning ökade med över hälften när exempelvis antalet nödvändiga kanaler för brandgasventilation blev fler och de fastighetstekniska systemen under perrongerna lyftes upp för att minska risken för eventuella vattenskador.  En viktig förbättring för resenärerna var den tillgänglighet man beslöt att genomföra vid alla ingångar. I projektplanen hade man bara planerat en tillgänglig ingång per station. Dessa förbättringar ökade stationernas byggnadskostnader, som utgjorde de största kostnadsförändringarna i hela projektet.

Kostnaderna påverkades också av ändringar och utveckling av stadsmiljön kring stationerna. Till exempel ökade storleken på byggnaden ovan jord vid Björkholmens station avsevärt när en ingång på andra våningen förbereddes. Förändringen beaktade stadens planer på att bygga en väg mellan stationsbyggnaden och Västerleden.

Om västmetrons första fas endast hade genomförts i den omfattning som beskrevs i projektplanen, hade kostnaderna varit cirka 933 miljoner euro och budgetövertrasseringen totalt under 10 procent i relation till den indexreglerade projektplanen. I projektplanen ingick ingen riskreserv, vilket annars hör till i projekt av denna storlek. Riskreserven är normalt cirka 10 procent i stora projekt. I jämförelse med omfattningen i projektplanen och med beaktande av riskreserven avviker inte kostnaderna för västmetron avsevärt från budgeten.

Uppskattning av totalkostnaderna 1 186 milj. euro
Byggentreprenader384 milj.
Schaktningsentreprenader298 milj.
VVS-entreprenader, elentreprenader, dataskyddssystem, hissar och rulltrappor, bantekniska entreprenader246 milj.
Servicespåret på Drumsö2 milj.
Anslutningsparkering26 milj.
Bussterminalen i Mattby, anslutningsparkering20 milj.
Planering av bygget42 milj.
Planering: arkitektplanering, geoteknik, banteknik, bergsteknik, konstruktionsteknik, husteknikPlanering: arkitektplanering, geoteknik, banteknik, bergsteknik, konstruktionsteknik, husteknik55 milj.
Markundersökningar6 milj.
Byggnation: projektledningstjänster, mätningstjänster, byggarbetsplatshyror, byggarbetsplatstjänster osv.63 milj.
Fastighetsservice och reservdelar9 milj.
Kostnadsreservering3 milj.
Projektreservering32 milj.

De exakta totalkostnaderna för första fasen bekräftas när de sista arbetena slutförs. I den första fasen pågår fortfarande bygget av den västra ingången till Mattby station.