Mattby–Stensvik

Esbo stadsfullmäktige behandlade och godkände den preciserade projektplanen för avsnittet Mattby-Stensvik på sitt möte 19.3.2019. Den preciserade kostnadskalkylen för andra fasen är 1 159 miljoner euro.  Avsnittet överlåts till operatörens användning under 2023.

Västmetrons andra fas fortskrider enligt budgeten i projektets finansieringsbeslut

Fram till april 2019 uppgår kostnaderna till 430 miljoner euro. Länsimetro Oy rapporterar regelbundet till Esbo stad om projektets fortskridande, realiserade kostnader och förändringar i uppskattningen. Stationernas kostnadskalkyl omfattar schaktningen av metro- och servicetunnlar, byggentreprenader och hustekniska arbeten på stationerna.

Kostnadskalkyl och utfall april 2019 

Cost estimate Actual cost
Finno 159 M 56 M
Kaitans 131 M 50 M
Sökö 146 M 43 M
Esboviken 149 M 51 M
Mossberget 103 M 60 M
Stensvik 167 M 51 M
Anslutningsparkering 75 M
Planering 81 M 75 M
Uppbyggnad 88 M 38 M
Projektreservering 60 M
Projektplan 1 159 M 423 M
Indexreglering 74 M
Finansiering 59 M 7 M
Totala kostnader 1 292 M 430 M
Statsbidrag – 260 M – 109 M
Finansieringsbehov för projektet 1 032 M 321 M

Kostnadskalkylen i projektplanen har presenterats enligt värdet i november 2017.