Viimeksi päivitetty 20.11.2014

Rakentaminen

Onko tunnelityömaan suulla räjäytysten jälkeen nähtävät höyry- ja pölypilvet vaaraksi ympäristölle?
Tunnelista tulevaa vesihöyryä luullaan usein erheellisesti pölyksi tai savuksi. Räjäytykset synnyttävät kuitenkin pölyä vain vähän, sillä räjäytykset tehdään pohjavedenpinnan alapuolella ja porausten huuhteluun käytetään vettä. Suurin osa ulospuhallettavista kaasuista onkin vettä. Räjäytyksen yhteydessä tunnelin sisäilma lämpenee, joten se ulos tullessaan muuttuu vesihöyryksi. Räjäytyksen jälkeen tunnelia tuuletetaan noin tunnin ajan työturvallisuussyistä, koska räjäytysaineiden palamisen seurauksena tunneliin syntyy haitallisia pitoisuuksia typpidioksidia ja hiilimonoksidia. Tuuletuksen tarkoituksena on saada tunnelin hengitysilma HTP-arvojen alapuolelle, jotta siellä voidaan työskennellä. Tuuletettaessa haitalliset pitoisuudet vähenevät nopeasti sekoittuessaan suurempaan ilmamassaan.

Mihin aikaan räjäytyksiä tullaan tekemään?
Melua aiheuttavaa louhintaa tehdään vain arkipäivinä (ma–pe) rajoitettuina aikoina seuraavasti:
- klo 7 - 22 poraustyö (klo 18 jälkeen melutaso ei saa ylittää 40 dB:tä)
- klo 7 - 22 räjäytykset
- Tarkemmista kellonajoista tiedotetaan ennen töiden alkamista Rakentaminen-sivullamme.

Aiheuttaako metron rakentaminen suuria meluongelmia talomme alla Lauttasaaren Meripuistotien kohdalla? Tunneli menee suoraan talomme alla.
Metrotunnelin rakentaminen ei ole täysin äänetöntä. Pyrkimyksenä on ajoittaa työt ja mitoittaa työtekniikat niin, että asukkaille ei koidu kohtuutonta haittaa.

Kerrostalomme ikkunat Lauttasaaressa helisevät ja tärisevät. Onko mahdollista, että se johtuisi räjäytyksistä? Pitäisikö kiinteistöön tuoda tärinämittarit?
Metrotunnelien louhintaa tehdään Ruoholahdessa, ostoskeskuksen vieressä ja Myllykalliossa. Räjäytyksistä tuleva tärinä johtuu kallion kautta. Jos talo on suoraan kallion päällä, voi tärinä saada ikkunat helisemään. Vaikka räjäytysääntä ei itse kuuluisikaan, voivat ikkunat helistä jopa 1,5 km:n etäisyydellä. Ikkunoiden helinä johtuu yleensä siitä, että ne ovat irrallaan puitteissa.
Tärinämittariin ei ole tarvetta. Mittari ei edes reagoisi, koska sille joudutaan asettamaan alaraja. Mittarit asennetaan tärinälle herkimpiin rakennuksiin  etäisyyden ollessa alle 200 m louhinnoista. Jokaiseen taloon tärinämittaria ei tarvitse asentaa, koska tärinäarvo on laskettavissa talokohtaisesti muiden mittareiden antamien tulosten perusteella.

Huomasin, että kotimme lähestölle tulee joku kuilu. Mitä se tarkoittaa?
Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuiluja on yhteensä 15. Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille. Kuilurakennukset suunnitellaan sopimaan sijoituspaikkaansa muodoltaan, rakenteeltaan ja julkisivumateriaaliltaan. Kuilutyömaat aidataan ja suojataan huolellisesti rakennusvaiheessa.

Lauttasaaren metroaseman alue: Ostoskeskukseen tuleva metrotyömaa osuu koko saaren ruuhkaisimpaan kohtaan, joka jo nyt on tavaratoimitusten ym. liikenteen takia täysi sumppu! Työmaan oma liikenne kiviä kuljettavine kuorma-autoineen ei yksinkertaisesti mahdu kulkemaan ostoskeskuksen alueella.

Työmaaliikenne pyritään ratkaisemaan niin, että siitä koituva haitta muulle liikenteelle olisi mahdollisimman vähäinen. Vastaavan kaltainen hankala hanke on viimeksi ollut Kampin rakentaminen ja siinä onnistuttiin hyvin, vaikka työmaa sekä kiviaines kuljetettiin vielä Lauttasaartakin ruuhkaisemmalla alueella.

Metro tulee kulkemaan juuri talomme alitse. Vaikuttaako metrotunneli kallioperään niin, että se vaikuttaa talon perustuksiin ja tulee halkeamia tai tärinää? Talomme on vanha ja rakennettu kallion päälle.

Työtekniikat valitaan niin, että olemassa oleville rakennuksille ei koidu vaurioita. Ennen töiden aloittamista rakennuskannan kunto inventoidaan. Jos kuitenkin käy niin, että rakennuksille koituu vaurioita, niin rakentaja vastaa niiden korjaamisesta. Junien aiheuttamien tärinä- ja meluhaittojen poistaminen on yksi suunnittelun perusperiaatteista.

Kenen vakuutus korvaa, mikäli yksityisen henkilön asunnossa tapahtuu vahinko räjäytysten vuoksi? Esim. painava maljakko tippuu tärähdyksen voimasta lattialle tehden parkettiin kolon tms.? Onko urakoitsijalla vakuutus myös tällaisia tapauksia varten, vai tuleeko asukkaiden huolehtia kotivakuutuksensa kuntoon?

Esittämäsi ikävät tilanteet, kuten maljakon putoaminen ja rikkoutuminen, käsitellään aina tapauskohtaisesti, mikäli niitä jostain syystä pääsisi tapahtumaan. Louhintatöitä ja räjäytyksiä seurataan tarkasti ja näistä johtuvat vahingot pystytään paikallistamaan. Joka tapauksessa suosittelen, että kotivakuutus on ajan tasalla, sillä vakuutusyhtiö voi tarvittaessa periä korvaamansa vahingon urakoitsijalta.


Onko metron kulkua mahdollista kuulla tai tuntea sen valmistuttua talossa, joka on suoraan metrotunnelin päällä?

Runkomelun vaimennus tehdään ratarakenteisiin ja jyrkkien kaarteiden vaimennusta vielä täydennetään katon ja seinien akustisilla rakenteilla. Myös käytön aikainen tärinä on vähäistä. Kiskot ovat yhteen hitsattuja ja ne makaavat sepelitukialustalla, joten metrojunan kulku on erittäin tasaista.

Metrotunneli tulee kulkemaan Lauttasaaressa osoitteessa Lauttasaarentie 20-22 olevan kerrostalon alta. Kuinka syvällä maan alla tunneli kulkee tässä kohdassa? Entä kuinka voimakkaita räjäytykset ovat, eli onko räjäytykset mahdollista tuntea tässä kohdassa olevan kerrostalon toisessa kerroksessa? Tärähteleekö lattia? Entä jos talon perustuksissa tapahtuu räjäytysten johdosta jotain: minkä tahon vakuutus vastaa mahdollisista vahingoista? Millaiset vakuutukset metron rakennuttajataholla on?

Metrotunneli kulkee Lauttasaaressa 20-30 metrin syvyydessä. Lauttasaarentie 20-22 kohdalla tunnelin katto on ylimmillään noin 22-23 metrin syvyydessä, alimmillaan noin 28 metrissä. Räjäytyksiä on noin 3 päivässä. Kuukauden aikana tunneli etenee noin 250 metriä. Räjäytysten voimakkuus tuntuu sitä suuremmalta mitä lähempänä taloa ne tapahtuvat. Panostus määritetään niin, että rakennuksille ei koidu vaurioita.

Ennen töiden aloittamista jokainen reitin varrella oleva kiinteistö inventoidaan, jotta mahdolliset räjäytyksistä johtuvat viat voidaan asianmukaisesti ja ripeästi korjata. Urakoitsijat ovat sopimuksen mukaan velvollisia korjaamaan mahdolliset räjäytystöistä aiheutuneet vahingot kiinteistöille, sillä räjäytykset pitää mitoittaa niin, ettei niistä ole haittaa kiinteistöille. Lisäksi urakoitsijoilta vaaditaan riittävät vakuutukset.

Saimme ilmoituksen, että kotiimme ollaan tulossa tekemään katselmusta. Mitä se tarkoittaa? Miksi katselmus tehdään?

Katselmuksessa Länsimetron valtuuttama katselmoija käy asunnoissa sisällä yhdessä isännöitsijän/huoltoyhtiön edustajan kanssa ja tavoitteena on kartoittaa kiinteistöjen rakenne ja kunto sekä dokumentoida kohteet. Lisäksi asuntojen mahdolliset "herkät laitteet" suojataan. Tavallisimpia kotoa löytyviä herkkiä laitteita ovat kovalevylliset pöytätietokoneet, sen sijaan kannettavia tietokoneita, videotykkejä tai tallentavia digiboxeja ei tarvitse erikseen suojata. Kaikkia herkkiä laitteita ei voida välttämättä suojata alkukatselmuksen yhteydessä. Tällöin sovitaan uudesta käynnistä kohteessa tai asukas/toimiston henkilökunta saa katselmoijalta ns. suojatassut, jotka on helppo itse asentaa laitteen alle. Urakan loputtua kaikissa kohteissa tehdään loppukatselmus, jossa todetaan mahdollisesti aiheutuneet vauriot. Länsimetro on velvollinen korjaamaan kaikki kohteissa tapahtuneet vahingot, jotka ovat aiheutuneet Länsimetron louhintatöistä.